INTRANET    Institutu biostatistiky a analýz

Jazykový koutek aneb písejme ten češtin a Englisch správně

Jazykové zákoutí intranetu upozorňuje na nejčastější prohřešky, kterých se dopouštíme při psaní dokumentů, tvorbě prezentací apod. Jeho cílem není učit vás psaní tvrdého a měkkého y/i nebo kdy se píše "mně" a "mě" – tato znalost se předpokládá:-). Spíš jde o správné psaní datumu, procent, pomlček apod., aby skvělá analytická práce nebyla znehodnocována formálními chybami. Do gramatiky ale zabrousíme hlavně v souvislosti s velkými písmeny, protože třeba u různých klinik, oddělení, ústavů apod. je v tom dost zmatek. Doufáme, že vám obsah této stránky pomůže ve vaší práci.

Pokud chcete mít přehled nejčastějších problémů a jejich správných řešení stále na očích, doporučujeme vytisknout si tento jednostránkový dokument (PDF, 80 kB) a pověsit si ho kamkoliv, kde máte pár desítek sekund čí několika minut na nerušenou intelektuální činnost. Skvělý podrobnější dokument, ovšem nikoliv z naší dílny, naleznete zde.

Jakub Gregor a Radim Šustr

Máte-li jazykové dilema s angličtinou, přejděte na oddíl On-line zdroje informací pro angličtinu.

Lenka Šnajdrová

Datum

Podle Pravidel českého pravopisu se datum píše s mezerami.
Příklad:
5. 4. 2011
16. 11. 2010
13. ledna 2002

Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory však připouští i tzv. dvoumístný způsob zápisu bez mezer mezi dny, měsíci a roky, kdy před jednociferné dny a měsíce doplňujeme nulu
Příklad:
02.04.1986
15.06.2004
08.11.1975
19.12.2006

Poslední z těchto příkladů lze tedy správně napsat s mezerou i bez, nicméně "bezmezerovou" variantu bychom doporučovali pouze tehdy, pokud se ve vašem textu používá u jednociferných datumů tento dvoumístný způsob. Jinak to spíš pište s mezerami.

Problém je také psaní časového rozsahu (trvání akce od–do). pokud je to v rámci 1 měsíce, tak dny s pomlčkou a bez mezer, při přesahu do dalšího měsíce ale s mezerami.
Příklad:
2.–5. 3. 2011
29. 4. – 5. 5. 2011

Časové údaje

Hodiny a minuty se podle PČP oddělují tečkou, za níž se nedělá mezera: 7.30, dostavte se v 18.30 hod. ČSN 01 6910 odděluje hodiny, minuty a sekundy dvojtečkou: 09:45, 10:30:15, dostavte se v 07:00 h. Lze tedy připustit psaní 12.30 i 12:30.

Procenta

Zde je rozdíl, jestli jde o podstatné nebo přídavné jméno. Podstatné se píše s mezerou mezi číslem a %, přídavné jméno dohromady.
Př.: 5 % pacientů, 95% interval spolehlivosti

Výrazy s číslem

Bez „-ti“, bez mezery a pomlčky (5měsíční pozorování). Neplést s AJ – zde je to jinak, je tam pomlčka a zůstává to v jednotném čísle (5-month follow-up)
Podobně třeba 20krát, 3násobný apod.

Pořadové číslovky

Číslovka vyjadřující pořadí (první, padesátá) se píše s tečkou, za níž je vždy mezera. Jednoduché řadové číslovky v běžném textu je mnohdy lepší psát slovem.
Př.: Začali jsme druhý týden našeho pobytu. Tato hodnota je 95. percentilem daného souboru dat. Umístil se na 134. místě z 220 uchazečů.

V současné angličtině se správně píše 1st, 2nd, 3rd, 4th, ... Nikoli tedy 1st, 2nd, 3rd, 4th, ... (jako bývalo zvykem až do cca 19. století)

Záporná čísla

Znaménko minus neoddělujeme mezerou.
Př.: -2,85

Pomlčka, spojovník

Pomlčka = "ta delší" – vzniká třeba automatickou opravou ve Wordu, případně ji lze napsat klávesovou zkratkou Alt+0150
Spojovník = "krátká pomlčka"

Vyjadřujeme-li číselný rozsah, pak používáme vždy pomlčku. Obvykle bez mezer mezi pomlčkou a čísly, ale pokud máme mezeru mezi řády, tak s mezerou (tedy podobně, jako u data).
Př.: 800–950, 100 000 – 200 000

S oběma znaky se setkáme třeba i u místních názvů, pak postupujeme takto: jednoslovné názvy oddělovat spojovníkem (krátkou pomlčkou) bez mezer, víceslovné pomlčkou (dlouhou) a mezerami.
Př.: Brno-Bohunice; Brno – Královo Pole

Lomítka

Pokud „lomíme“ mezi 1slovnými výrazy, pak kolem lomítka nejsou mezery, u víceslovných výrazů jsou mezery doporučeny.
Př.: Do jídelny chodí 200 lékařů/sester; Do jídelny chodí 200 zdravotnických pracovníků / stavebních dělníků.

Velká písmena

Názvy nemocí samozřejmě s malým písmenem, u nemocnic apod. doporučuji podívat se na jejich web (viz např. Fakultní nemocnice v Motole vs. Nemocnice Na Homolce – Na Homolce je název ulice, podle níž se jmenuje nemocnice). Pokud je slovo „nemocnice“ na prvním místě a je to oficiální část názvu, pak s velkým písmenem, jinak s malým (Nemocnice Jihlava vs. nemocnice v Jihlavě vs. jihlavská nemocnice). Každopádně je vhodné psát do různých projektových dokumentací a prezentací oficiální názvy pracoviště! (platí zejména pro tvůrce projektových dokumentací a podkladů pro oficiální materiály a weby)

Ještě komplikovanější je to u klinik a oddělení. Doporučuje se spíš psát s malým písmenem (neurologické oddělení, kardiologická klinika), pokud ale máme třeba oficiální seznam center zapojených do projektu, určitě není chybou psát to s velkým písmenem.

Názvy předmětů a oborů – doporučuje se psát s malým písmenem (matematická biologie), naopak třeba Letní škola matematické biologie, pokud jde o oficiální název akce, s velkým L (naopak ale pokud budeme mluvit o letních školách obecně, tak s malým l :-)). Jinak pokud název akce začíná číslem, pak po něm je už malé písmeno (6. letní škola matematické biologie), čímž se lze problémům s velkými písmeny elegantně vyhnout.

Tituly

České před jménem ve formě:

Bc.
Mgr.
JUDr.
MUDr.
MVDr.
Ing.
PaedDr.
PharmDr.
PhDr.
RNDr.

Níže uvedené se píší s malým písmenem na začátku, kromě uvedení na začátku věty. Na vizitkách, jmenovkách, štítcích apod. bych doporučil psát s malým písmenem:

prof., doc., ing. arch., akad.

Tituly za jménem:

Tituly píšeme ve tvaru uvedeném níže.

CSc.
Ph.D.
DrSc.
DiS.

Píšeme za jménem, oddělujeme čárkou. V případě použití ve větě oddělujeme čárkou z obou stran. Pokud následuje závorka, lomítko atd., čárku za titulem vynecháme. Pokud nastává ve složitých větách k většímu počtu čárek a zdá se nám, že je přečárkováno – nevynecháváme žádnou! Výjimkou je, když je za titulem za jménem třeba závorka, lomítko apod., potom čárku nepíšeme. Pokud je titul na konci věty, je tečka za titulem zároveň tečka za větou.

Př.: Prof. Ing. Jiří Holčík, CSc., zahájil 6. letní školu matematické biologie. Na něj navázal svou přednáškou doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Dále potom doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity) zahrál na kytaru.

Tituly v angličtině:

Modernější variantou je psaní bez tečky, tedy MSc, PhD, MD, BSc. Pokud máme třeba starší obsáhlou databázi lékařů, je lépe ctít styl, který je v ní zavedený, ve všech nově vytvářených seznamech, dokumentech apod. pišme raději bez teček, ať jsme větší frikulíni (= free, cool a in):-).

Před jménem uvádíme tituly Mr., Mrs., Prof., Dr. nebo Assoc. Prof. s tečkou.

Pokud uvedeme Dr. před jméno někoho, kdo má i PhD, píšeme jen jeden z nich. Dan může být Dr. Daniel Schwarz nebo Daniel Schwarz, PhD, ale nemůže být Dr. Daniel Schwarz, PhD. Na konci věty samozřejmě nezapomeneme psát tečku.

Junior a Senior (Jr., Sr.) uvádíme za jménem bez oddělení čárkou – Al Koholik Jr.

Tituly ve slovenštině:

Zde upozorníme na jednu odlišnost od českého způsobu zápisu titulu Ph.D. Jak jsme si již řekli, angličtina připouští dvě varianty s tečkami i bez teček, u nás pouze s tečkami a bratia Slováci, aby to bylo trošku zajímavější, píší tento titul s jednou tečkou na konci (PhD.). Takže správná varianta u slovenského lékaře bude MUDr. Juraj Jánošík, PhD., což práci s texty u česko-slovenských projektů velmi zjednodušuje a zpřehledňuje:-).

Výčet

Pravidla pro psaní výčtů: viz Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR

On-line zdroje informací pro angličtinu