Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA

Datová a informační základna hodnocení objemu a kvality péče v městských nemocnicích

Start projektu Start projektu: 2018

Zadavatel Zadavatel: Magistrát města Brna

Základním cílem projektu bylo vytvořit dlouhodobě udržitelnou a snadno aktualizovanou datovou základnu hodnocení péče v Úrazové nemocnici v Brně a v Nemocnici Milosrdných bratří.

TA ČR STARFOS

Start projektu Start projektu: 2018

Zadavatel Zadavatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

TA ČR STARFOS je fulltextový vyhledávač vyhledávající nad projekty z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky.

BCIME – Building Curriculum Infrastructure in Medical Education

Doba řešení Doba řešení: 2018–2021

Projekt BCIME přinese metodiku a jednotnou ICT platformu pro optimalizaci kurikula na lékařských fakultách v pěti evropských zemích.

ZDRAWEB

Start projektu Start projektu: 2017

Zadavatel Zadavatel: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Zdravotně informační web určený především pro laickou veřejnost.

NEUROMINER

Doba řešení Doba řešení: 2017–2020

Odhalování skrytých vzorů v datech ze zobrazování mozku.

Atlas of Haematological Cytology

Start projektu Start projektu: 2017

Zadavatel Zadavatel: Česká leukemická skupina – pro život (CELL)

On-line atlas hematologické morfologie s flowcytometrickými, cytogenetickými a molekulárně genetickými nálezy.

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)

Start projektu Start projektu: 2017

Zadavatel Zadavatel: Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)

Webová prezentace českého sdružení klinických logopedů a logopedů pracujících ve zdravotnictví.

Česká leukemická skupina – pro život (CELL)

Start projektu Start projektu: 2016

Zadavatel Zadavatel: Česká leukemická skupina – pro život (CELL)

Webová prezentace nezávislé dobrovolné iniciativy různých pracovníků zabývajících se problematikou leukemií.

Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice

Doba řešení Doba řešení: 2016–2019

Tato multicentrická, multioborová prospektivní studie je zaměřena na vyšetření osob s běžným rizikem kolorektálního karcinomu (CRC), tedy o asymptomatické jedince ve věku 50–75 let.

Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stadia karcinomu pankreatu

Doba řešení Doba řešení: 2016–2019

Zjištění spolehlivosti pokročilých spektroskopických metod v detekci karcinomu pankreatu (PC) a diabetu asociovaného s karcinomem pankreatu (DMPC).

Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR

Doba řešení Doba řešení: 2016–2016

Cílem Národní datové základny paliativní péče je na základě dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) zmapovat a popsat závěr života a umírání v České republice.

Heredity

Doba řešení Doba řešení: 2016–2017

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Již ukončený registr pacientek s hereditární formou gynekologických malignit, včetně karcinomu prsu.

Interaktivní komunikace pacientů s myastenií gravis s registrem MyReg

Doba řešení Doba řešení: 2016–2016

MyReg je registr určený ke sběru informací o vzácném autoimunitním nervosvalovém onemocnění myasthenia gravis.

Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

Start projektu Start projektu: 2016

Zadavatel Zadavatel: Masarykova univerzita

Projekt zaměřený na zabezpečení infrastrukturních a materiálně technických potřeb strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0.

WAVES – Widening Access to Virtual Educational Scenarios

Doba řešení Doba řešení: 2016–2018

Projekt WAVES se zabývá oblastí virtuálních klinických scénářů a simulací, souhrnně nazývanou scenario-based learning (SBL).

Zajištění interoperability českého hemofilického registru s mezinárodní databází WAPPS-Hemo v oblasti farmakokinetiky

Doba řešení Doba řešení: 2016–2016

Získání kvalitních farmakokinetických výstupů vyžaduje dostatečné množství dat od „podobných“ pacientů co se týče věku, hmotnosti, typu koncentrátu a rychlosti rozpadu faktoru. Vzhledem k prevalenci hemofilie toho v podmínkách ČR lze těžko dosáhnout, proto je v zájmu pacientů i lékařů data centralizovat.

CELSPAC – Central European Longitudinal Study of Parents and Children

Start projektu Start projektu: 2015

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Studie CELSPAC (Středoevropská dlouhodobá studie rodičů a dětí / Central European Longitudinal Study of Parents and Children) je unikátní výzkum, který zkoumá faktory ovlivňující zdraví člověka.

TAME – Training Against Medical Error

Doba řešení Doba řešení: 2015–2018

Cílem projektu je implementovat inovativní pedagogické metody, díky nimž se studenti mohou učit vyhýbat se chybám v klinickém rozhodování.

MedCIn – Medical Curriculum Innovations

Doba řešení Doba řešení: 2015–2017

V rámci projektu MEDCIN je vyvíjeno inovativní metodologické zázemí pro komplexní hodnocení a mapování medicínských kurikul s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, včetně webových vizualizačních nástrojů.

Česká skupina pro Ph-myeloproliferativní onemocnění (CZEMP)

Start projektu Start projektu: 2015

Zadavatel Zadavatel: Česká skupina pro Ph-myeloproliferativní onemocnění (CZEMP)

Webová prezentace České skupiny pro Ph-myeloproliferativní onemocnění (CZEMP).

Diagnostika bronchogenního karcinomu u nemocných s těžkou formou CHOPN pomocí výpočetní tomografie

Doba řešení Doba řešení: 2015–2015

Příprava metodicky správného způsobu multicentrického sledování a zaznamenávání výsledku vyšetření CT u skupiny pacientů, kteří splňují kritéria těžké formy CHOPN.

Inovace a analýzy registru pacientů s hemofilií a dalšími poruchami krevního srážení

Doba řešení Doba řešení: 2015–2015

Sběr dat o pacientech s vrozenými poruchami krevního srážení, analýza těchto dat, prezentace a publikace výsledků a vytvoření nástroje pro farmakokinetické vyšetření pacientů jako součást registru ČNHP.

Matematická biologie: e-learningová učebnice

Start projektu Start projektu: 2015

Elektronické výukové materiály přispívají k dalšímu zkvalitnění výuky oboru Matematická biologie. Tyto materiály byly vytvořeny ve vzájemné spolupráci Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) a Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ÚMS PřF MU).

EMPIRE

Start projektu Start projektu: 2014

Klinický registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

Velmi vzácné hematoonkologické diagnózy

Start projektu Start projektu: 2014

Zadavatel Zadavatel: Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Brno

Informační portál velmi vzácných hematologických a onkologických onemocnění, jehož součástí je registr pacientů s diagnózou velmi vzácných hematoonkologických onemocnění – histiocytózy, mastocytózy, Castlemanova choroba, kožní projevy monoklonálních gamapatií, vaskulopatie.

Registr pacientů s DME (diabetickým makulárním edémem) léčených anti-VEGF preparáty

Doba řešení Doba řešení: 2014–2014

Zadavatel Zadavatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Diagnóza diabetického makulárního edému (DME) je komplikací diabetické retinopatie (oční komplikace diabetu). Projekt zahrnoval vytvoření a provoz elektronické databáze pro sběr dat pacientů, kteří jsou léčeni anti-VEGF preparáty.

CROESUS – Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS

Doba řešení Doba řešení: 2014–2016

Projekt CROESUS mění tradiční způsoby medicínského vzdělávání a klinickou část učebního procesu posouvá z klasických učeben směrem k aktivnímu učení.

Vývoj a implementace metodiky hodnocení účinnosti adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Doba řešení Doba řešení: 2014–2014

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Vytvoření systému pro monitoring adresného zvaní v rámci informační podpory českých screeningových programů.

Výpočetní rámec pro společnou analýzu histopatologických snímků a dat genové exprese (HIGEX)

Doba řešení Doba řešení: 2014–2016

Histopatologické zobrazování, genomika a jejich aplikace v onkologii.

ATHRO 2

Doba řešení Doba řešení: 2014–2015

Zadavatel Zadavatel: Česká kardiologická společnost ČLS JEP

Již ukončený průzkum compliance pacientů a používání antiagregační terapie u pacientů s akutním koronárním syndromem po hospitalizaci v PCI centrech v České republice.

KELLY

Start projektu Start projektu: 2014

Zadavatel Zadavatel: Společnost českých patologů ČLS JEP

Registr výsledků vyšetření na přítomnost mutace EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice.

POPE

Doba řešení Doba řešení: 2014–2018

Zadavatel Zadavatel: COPD PLATFORM

Klinický registr pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) ve středoevropských a východoevropských zemích.

CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control

Doba řešení Doba řešení: 2014–2017

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Česká republika se svým onkologickým informačním systémem byla vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN).

Sledování výskytu deficitu alfa 1 antitrypsinu u pacientů s těžkou formou CHOPN

Doba řešení Doba řešení: 2014–2014

Příprava metodicky správného způsobu multicentrického sledování a zaznamenávání výsledku vyšetření CT u skupiny pacientů, kteří splňují kritéria těžké formy CHOPN.

Integrativní vývoj multimodálního rizikového skóre pro odhad relapsu u pacientek s karcinomem prsu

Doba řešení Doba řešení: 2013–2015

Vytvoření kombinovaného histopatologicko-genového expresního prognostického skóre pro karcinom prsu a metody pro analýzu histopatologických obrazů samostatně nebo v kombinaci s molekulárními daty.

GMP Data Warehouse

Doba řešení Doba řešení: 2013–2015

Zadavatel Zadavatel: Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Informační systém GMP Data Warehouse byl vybudován jako podpůrný nástroj pro hodnocení efektivity Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.

CHOPN

Start projektu Start projektu: 2013

Zadavatel Zadavatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Neintervenční multicentrická observační, prospektivní databáze zaměřená na sběr a analyzování dat o reálném stavu mortality a morbidity v neselektované skupině nemocných s CHOPN.

Melanom

Start projektu Start projektu: 2013

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientů s melanomem, kteří jsou léčeni dabrafenibem (Tafinlar®), ipilimumabem (Yervoy®), nivolumabem (Opdivo®), trametinibem (Mekinist®), pembrolizumabem (Keytruda®) a/nebo vemurafenibem (Zelboraf®).

PET/CT-CZ(Q)

Doba řešení Doba řešení: 2013–2014

Zadavatel Zadavatel: Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF)

Již ukončený projekt pro vybudování datové základny pro monitoring počtu a indikace vyšetření PET/CT v praxi klinických center ČR.

Zajištění informační podpory a hodnocení kvality programů screeningu zhoubných nádorů v České republice

Doba řešení Doba řešení: 2013–2013

Programy screeningu zhoubných nádorů umožňují výrazným způsobem snížit populační zátěž zhoubnými nádory, předpokladem jejich účinnosti je však náležitá organizace. Cílem projektu bylo udržet a dále rozvíjet systém sběru dat a kontroly kvality screeningových programů.

OVARIA

Doba řešení Doba řešení: 2012–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které jsou léčeny bevacizumabem (Avastin®) a/nebo olaparibem (Lynparza®).

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Projekt byl zaměřen na další kvalitativní rozvoj akreditovaného studijního oboru „Matematická biologie“, který je součástí programu Biologie PřF MU.

Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem: multicentrická prospektivní studie

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Cílem projektu bylo ověřit předpoklad, že osoby se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem a diabetici jsou zároveň nositeli vyššího rizika kolorektální neoplázie; identifikací a výběrem těchto osob pro provedení kolonoskopie pak ověřit předpoklad, že u této skupiny osob je efektivní cílený screening, a nakonec ověřit průchodnost, efektivitu a bezpečnost cíleného screeningu.

Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Ověření přínosu multidisciplinárního týmového přístupu v komplexní léčbě pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu a vyhodnocení výsledků u definovaných skupin pacientů podle vybraných parametrů.

Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Vzdělávání v klinické medicíně čelí nedostatku kontaktů mezi studenty a pacienty, neboť se snižuje doba pobytu pacientů v nemocnicích. Projekt proto inovoval klinickou fázi studia medicíny s využitím virtuálních pacientů a dalších nástrojů kazuistické výuky.

Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Parametrické sledování mělo za cíl podpořit zvýšení kvality chirurgické léčby a v důsledku snížit počet lokálních recidiv po operacích karcinomu rekta.

Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Vytvoření softwaru využitelného v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch z obrazů mozku pořízených magnetickou rezonancí (MR).

Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Projekt byl zaměřen na rozšíření odborných dovedností akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílení jejich vzájemné odborné komunikace.

Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Podstatou projektu bylo zvýšení znalosti a praktických dovedností studentů lékařství v oblasti eHealth.

OPTIMED – optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Cílem projektu je komplexní inovace systému výuky oboru Všeobecného lékařství na LF MU a posílení výuky orientované na řešení problému v souladu s uplatněním absolventa v oblasti klinické i akademické.

Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

Breast

Doba řešení Doba řešení: 2011–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientek s karcinomem prsu, které jsou léčeny trastuzumabem (Herceptin®), lapatinibem (Tyverb®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo everolimem (Afinitor®).

Corect

Doba řešení Doba řešení: 2011–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří jsou léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

Tulung

Start projektu Start projektu: 2011

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®), pemetrexedem (Alimta®), afatinibem (Giotrif®) a/nebo nintedanibem (Vargatef®).

Magister

Doba řešení Doba řešení: 2011–2018

Zadavatel Zadavatel: Společnost českých patologů ČLS JEP

Již ukončený registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu, se zvláštním důrazem na sběr dat o počtu vyšetření HER2/neu statusu v české populaci.

Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku: multicentrická, prospektivní, překřížená studie

Doba řešení Doba řešení: 2010–2014

Zadavatel Zadavatel: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Tato multicentrická prospektivní studie byla zaměřena na porovnání záchytu polypů a karcinomů při kolonické kapslové endoskopii v porovnání s konvenční kolonoskopií u osob s průměrným rizikem kolorektálního karcinomu.

Rektum.cz

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Zadavatel Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole

Portál rektum.cz je věnován především vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice nádorů rekta – diagnózy C20 (dle MKN-10).

GENASIS

Start projektu Start projektu: 2010

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

TaToo – Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Tatoo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework) je projektem 7. rámcového programu EU sdílející vizi jednotného evropského informačním prostoru pro životní prostředí. Klade si za cíl umožnit odborníkům i běžným uživatelům sdílet důvěryhodné a užitečné informace, ale také snadno nacházet informace, které jsou již k dispozici.

Vzdělávací síť hemofilických center

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Vytvoření vzdělávací sítě hemofilických center, která vyřešila problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání napříč regiony ČR.

Vzdělávací síť iktových center

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Vytvoření vzdělávací sítě iktových center, která vyřešila problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání napříč regiony ČR.

Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Cílem projektu bylo sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bylo s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále byly vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult.

Pemetrexed

Start projektu Start projektu: 2009

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®).

Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS

Doba řešení Doba řešení: 2009–2010

Zpřístupnění rozsáhlých mimořádně cenných dat ze zdravotnických registrů ČR široké škále uživatelů nejen pro odbornou výzkumnou a publikační práci, ale i jako podklad pro ekonomické plánování a rozhodování.

Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Doba řešení Doba řešení: 2009–2010

Národní sada klinických standardů odborných zdravotních služeb byla vyvinuta s cílem vytvořit celonárodní, standardizovaný nástroj pro zvyšování kvality péče založený na vědecky prokázaných klinických doporučeních, jejichž účinek lze měřit s využitím specifických ukazatelů kvality.

Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Hlavním cílem projektu je pomoc akademickým institucím, jednotlivým interním útvarům a samostatným pracovištím VŠ v ČR jakož i vlastním pedagogickým odborným pracovníkům a studentům při získání teoretických a praktických znalostí v oblastech implementace procesního přístupu integrovaných systémů managementu.

Víceoborová inovace studia matematické biologie

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Projekt byl zaměřen na kvalitativní rozvoj studijního programu Biologie PřF MU.

Informační technologie v biomedicínském inženýrství

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Tento čtyřletý projekt podporoval tým 18 nejlepších doktorandů věnujícím se biomedicínským aplikacím informatiky na VUT Brno a Masarykově univerzitě.

Interakce mezi pulzním tlakem, rychlostí pulzní vlny, augmentačním indexem, natriuretickými peptidy a echokardiografickými parametry a jejich prediktivní hodnota u akutního srdečního selhání

Doba řešení Doba řešení: 2009–2011

Pro optimalizaci péče o nemocné s akutním srdečním selháním je důležité stanovení prognózy. Cílem projektu bylo identifikovat nejvýznamnější neinvazivní prognostické ukazatele a vytvořit model kombinující tyto parametry k identifikaci nemocných ohrožených nepříznivým průběhem onemocnění.

Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

Start projektu Start projektu: 2009

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Systém informační podpory Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.

Moderní metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu

Doba řešení Doba řešení: 2009–2011

Vytvoření autorizovaného software využitelného v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch prostřednictvím obrazů mozku z magnetické rezonance (MRI – magnetic resonance imaging).

Amadeus

Doba řešení Doba řešení: 2008–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) nebo diabetickým makulárním edémem (DME), kteří jsou léčeni nákladnou anti-VEGF léčbou.

Fragmentační a kvantitativní profilování volných nukleových kyselin v maternální plazmě u patologických a fyziologických těhotenství

Doba řešení Doba řešení: 2008–2010

Projekt byl zaměřen především na testování korelace mezi kvantitou a velikostí volné fetální NA v maternální plazmě v průběhu těhotenství u patologií a normálních kontrol. Byla porovnávána data z analýzy STR lokusů, SNP a z gonozomálních sekvencí.

Volání 155 při vzniku CMP: změna chování jako důsledek dvouleté edukační kampaně a způsoby zvýšení povědomí o CMP

Doba řešení Doba řešení: 2008–2010

Předmětem výzkumu bylo zjistit, zda došlo ke změně v reakci na příznaky CMP v České republice jako důsledek dvouleté edukační kampaně ve srovnání s daty z roku 2005. Dalším cílem bylo identifikovat prediktory této změny.

Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice

Start projektu Start projektu: 2008

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

FEED – Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues

Doba řešení Doba řešení: 2008–2009

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Projekt FEED v rámci eParticipation se zaměřuje na environmentální a energetické problémy. eParticipation (součást 7. rámcového programu EU) je přípravná akce na podporu vývoje a využití informačních a komunikačních technologií v legislativních a rozhodovacích procesech a v parlamentním a vládním prostředí, snažící se přitom o širší zapojení občanů a lepší legislativu.

Indikátory účinnosti EMS podle odvětví

Doba řešení Doba řešení: 2007–2010

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Návrh nových indikátorů pro monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu a jejich reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností.

MEFANET – Medical Faculties NETwork

Start projektu Start projektu: 2007

MEFANET je projekt zaměřený na posilování spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.

AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu

Start projektu Start projektu: 2007

Zadavatel Zadavatel: Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno

Internetový portál zaměřený na interaktivní výuku akutní medicíny.

RenIS

Doba řešení Doba řešení: 2007–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientů se zhoubným nádorem ledvin, kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), everolimem (Afinitor®), pazopanibem (Votrient®), sorafenibem (Nexavar®), sunitinibem (Sutent®) a/nebo temsirolimem (Torisel®).

reGISTer

Start projektu Start projektu: 2006

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr monitorující epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku.

NOP On-line

Start projektu Start projektu: 2006

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Projekt založený na vývoji webového portálu obsahujícího detailní informace o onkologické péči poskytované v České republice, o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence a o projektech onkologického výzkumu.

Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽP

Doba řešení Doba řešení: 2005–2007

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vědeckovýzkumný projekt pro Ministerstvo životního prostředí České republiky.

INCHEMBIOL – Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni

Doba řešení Doba řešení: 2005–2011

Základním cílem projektu byl komplexní přístup ke studiu vztahů mezi chemickými látkami přítomnými ve složkách životního prostředí a jejich biologickými účinky: studium osudu především persistentních chemických látek v prostředí a jejich vlivů na prostředí a živé organismy včetně člověka.

CAMELIA – Chronic MyEloid LeukaemIA

Start projektu Start projektu: 2004

Zadavatel Zadavatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Slovenská hematologická a transfuziologická spoloč

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice

Start projektu Start projektu: 2002

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

ATTRA

Start projektu Start projektu: 2002

Zadavatel Zadavatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků biologické terapie ankylozující spondylitidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a SLE (systémový lupus erythematosus).

SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

Start projektu Start projektu: 1999

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců v nejen ČR, ale i v zahraničí.

ELSPAC – European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood

Doba řešení Doba řešení: 1991–2011

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) byla prospektivní longitudinální studie, kterou v 80. letech 20. století iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) v šesti evropských zemích. V České republice sledovala tato studie 5 738 dětí narozených v Brně a 1 851 dětí narozených ve Znojmě od těhotenství matky do dospělosti.