O IBAProgramové prohlášení

Programové prohlášení

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen IBA LF MU) je akademickým pracovištěm Lékařské fakulty MU. Hlavním posláním IBA LF MU je výzkumná a hospodářská činnost v následujících oblastech: analýza dat, modelování, e-learning, vývoj softwaru a aplikace ICT, organizace a management klinických studií.

Programové prohlášení vymezuje strategické cíle IBA LF MU na období 2006-2010. Prohlášení je členěno dle hlavních oblastí činnosti ústavu a odráží jeho organizační strukturu. Jednotlivé body programu sumarizují výzkumné cíle, které chce IBA LF MU naplnit v postavení samostatného hospodářského střediska MU. Rovněž jsou zde shrnuty pedagogické úkoly, které IBA LF MU plní v roli nákladových středisek zřizujících fakult.

Oblast analýzy dat

 1. Vybudovat zázemí pro výzkumnou analýzu dat a udržet mezioborové zaměření v přírodních i lékařských vědách. Prioritou je analýza dat klinických studií a dále rozvoj analytických metod v hodnocení ekologických a humánních rizik a v prediktivní medicíně.
 2. Dosáhnout mezinárodně viditelné publikační aktivity a zapojit se do řešení národních a mezinárodních projektů.
 3. Přispět k rozvoji moderních metod analýzy dat, jako jsou vícerozměrné modelování, strojové učení, dolování dat a znalostí. Zajistit personální, hardwarové a softwarové zázemí pro tento výzkum a přispět k úspěšným aplikacím v praxi.

Oblast informačních a komunikačních technologií a vývoje softwaru

 1. Zajistit samostatnost IBA LF MU ve vývoji softwaru pro klíčové environmentální a zdravotnické projekty. Dbát na mezioborové zaměření tohoto vývoje.
 2. Zajistit profesionální zázemí vývoje softwaru pro klinické hodnocení léčiv v souladu s platnými zákonnými normami a etickými pravidly.
 3. Vyvíjet vlastní softwarová řešení pro celostátní environmentální a zdravotnické programy (biomonitoring životního prostředí, klinické registry, programy zdravotnické prevence).
 4. Rozvíjet mezinárodní spolupráci v této oblasti.

Oblast zdravotnické informatiky

 1. Vybudovat profesionální akademické zázemí pro organizační a informační zajištění zdravotnických registrů a výzkumných programů. Usilovat o získání výsadního postavení v této oblasti minimálně ve středoevropském regionu.
 2. Přispívat k informačnímu a analytickému zajištění celostátních programů zdravotnické prevence vážných chorob, především nádorových onemocnění.
 3. Rozvíjet spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi a připravovat pro ně komplexní nabídku vědecké spolupráce.
 4. Rozvíjet spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a s mezinárodními institucemi, především v programech zaměřených na hodnocení kvality a výsledků lékařské péče.
 5. Přispět k poznání příčin vzniku, vlivu rizikových faktorů a epidemiologie vážných onemocnění. Výzkum v této oblasti zaměřit na analýzu populačních dat a modelování, dále na budování vlastních informačních a analytických systémů.
 6. Vyvinout vlastní strategii vývoje aplikací pro hodnocení zdravotnických technologií, kvality a výsledků léčebné péče na různých úrovních organizace zdravotnictví (regiony, sítě zdravotnických zařízení, jednotlivá zdravotnická zařízení nebo týmy).

Oblast klinických studií

 1. Vybudovat profesionální zázemí pro plánování, organizaci a analytické zhodnocení projektů ve všech fázích klinického hodnocení léčiv.
 2. Institucionálně ustavit, zahájit a udržet činnost nové organizační jednotky CEBO (Center for Evidence-Based Oncology) a usilovat o její prosazení v mezinárodních projektech.
 3. Posilovat spolupráci s fakultními nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními v ČR.
 4. Rozvíjet spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi a připravovat pro ně komplexní nabídku zajištění projektů klinického hodnocení léčiv.
 5. Dosáhnout mezinárodně viditelné publikační aktivity v této oblasti, především iniciací a úspěšným řešením akademických klinických projektů.

Oblast environmentální informatiky a modelování

 1. Rozvíjet spolupráci s ústavem RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Zásadně přispět k řešení výzkumného záměru "INCHEMBIOL - Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni".
 2. Společně s ústavem RECETOX pracovat na vývoji celostátní metodiky hodnocení ekologických rizik. Přispět k uvedení této metodiky do praxe.
 3. Přispět k standardizaci analýzy dat získávaných v celostátních biomonitorovacích programech.
 4. Rozvíjet spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Českou informační agenturou životního prostředí.
 5. Podílet se na analýzách dat týkajících se perzistentních organických polutantů a přispět k poznání jejich vlivu na biologické systémy.

Pedagogické cíle

(zajišťováno organizačními složkami IBA LF MU v pozici nákladových středisek zřizujících fakult)

 1. Garantovat a rozvíjet obor Matematická biologie v bakalářském a magisterském studiu odborné biologie Přírodovědecké fakulty MU. Pro tento obor zajistit kvalitní pedagogický tým se zapojením zahraničních odborníků. Usilovat o akreditaci postgraduálního studia.
 2. Budovat, zkvalitňovat a rozvíjet ucelený systém výuky aplikované analýzy dat a informačních technologií pro biologické a lékařské obory. Na Lékařské fakultě udržovat v této oblasti širokou nabídku specializačního postgraduálního vzdělávání.
 3. Zahájit a postupně rozvíjet výuku aplikované analýzy dat pro nově akreditované zdravotnické obory Lékařské fakulty MU.
 4. Vybudovat na MU dosud chybějící koncepci vzdělávání v oblasti organizace a hodnocení klinických studií. Zajistit uplatnění této výuky v celoživotním vzdělávání lékařů.
 5. Na Lékařské fakultě MU garantovat aktivity Rady pro informační technologie v medicíně. V rámci této činnosti zajišťovat dlouhodobý rozvojový program fakulty "Moderní informační technologie a telemedicína ve výuce klinických oborů".
 6. Usilovat o posílení spolupráce lékařských fakult v ČR při zavádění e-learningu a multimediálních technologií do výuky lékařských oborů.
 7. Přispívat k financování pedagogických aktivit pomocí grantových projektů. Posilovat mezinárodní spolupráci a výměnné pobyty studentů ve výše zmíněných oblastech.

Oblast řízení a propagace činnosti ústavu

 1. Usilovat o získání certifikace ISO pro oblast řízení a ekonomické agendy ústavu.
 2. Ve stěžejních oblastech činnosti zavádět standardní operační postupy a profesionalizovat činnost v souladu s platnými zákonnými normami a etickými pravidly.
 3. Dbát na dodržování smluv s partnery a budovat IBA LF MU jako silnou a stabilní značku, která je spolehlivým partnerem v akademických projektech i obchodních vztazích.
 4. Přispět k vývoji produktů duševního vlastnictví na Masarykově univerzitě a k jejich uplatnění v praxi.
 5. V oblasti svého působení dbát na šíření dobrého jména Masarykovy univerzity a na propagaci jejího výzkumného potenciálu.