O IBAKvalita a management

Kvalita a management

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) se dlouhodobě zabývá výzkumem a službami v oblasti informačních technologií a analýzy dat. V září 2008 ústav získal první certifikát – ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 o garanci kvality IT služeb. V září 2009 IBA LF MU úspěšně prošel dalšími dvěma certifikačními audity – managementu systému jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001/2009) a managementu bezpečnosti informací (ČSN ISO/IEC 27001:2006). V současné době jsou výstupy a služby IBA LF MU garantovány certifikátem ČSN ISO/IEC 27001. Management systému jakosti i management poskytování IT služeb zůstávají i nadále implementovány a udržovány dle aktuálních verzí norem. Tým oddělení klinických projektů se zaměřuje též na řízení projektů klinického výzkumu a je proškolen ve Správné klinické praxi (GCP).

Podstatou výše uvedených norem je zmapování a zdokumentování všech procesů, které v organizaci běží, což následně umožňuje jejich efektivní řízení a kontrolu. Zavedením standardů se také významně snižují rizika, která při poskytování IT služeb a zpracování dat potenciálně hrozí, ať už se jedná o selhání techniky, personální problémy nebo živelné katastrofy.

Podle dostupných informací je IBA LF MU jediné akademické pracoviště v České republice, a dost možná i v Evropě, které má implementovány všechny tyto tři standardy zaměřené na management systémů jakosti, IT služeb a bezpečnosti informací. Tím se jako ústav Masarykovy univerzity řadí mezi elitní pracoviště v oblasti zpracování informací a IT řešení, a to nejen na poli akademickém, ale i komerčním.

Všechny tři standardy na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují. ČSN ISO 9001 je známým a rozšířeným standardem obecnějšího charakteru, který zajišťuje efektivní nastavení managementu organizace a kvality produktů či služeb. Naopak ČSN ISO/IEC 20000 je relativně novým standardem plně zaměřeným na kvalitu služeb v oblasti IT technologií, jejich spolehlivost, dostupnost a pomoc klientům v případě problémů. Obě zmíněné normy pak doplňuje ČSN ISO/IEC 27001, která se týká managementu bezpečnosti informací. V souvislosti s ochranou zpracování dat byl institut v roce 2012 úspěšně auditován Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Právě informace jsou v dnešní době možná tím nejdůležitějším artiklem, kterými mnoho organizací disponuje. V oblasti zdravotnictví, které se IBA LF MU věnuje především, to platí dvojnásob. Proto je třeba tyto informace a data chránit a minimalizovat možnost jejich úniku či zneužití. Že je IBA LF MU schopen toto garantovat, potvrzují výše uvedené standardy kvality.