EU ESF

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.4
Název oblasti podpory: Partnerství a sítě
Číslo výzvy: 12
Kód prioritního tématu: 74

Název prioritního tématu:

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky

Název projektu:

Vzdělávací síť iktových center

Zkrácený název projektu:

IKTA

Název projektu ANG.:

Ikta partnership and network

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4. 00/12.0046
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2010
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2012

Anotace

Projekt Sítě iktových center řeší problematiku spolupráce a síťování Iktových Center (center lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí). Cílem projektu je vytvoření sítě akademických a lékařských pracovišť z celé České republiky, které prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí budou spolupracovat, předávat si zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Cévní mozkové příhody ( dále CMP ) jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou mortality. CMP se staly problémem nejen medicínským, ale i sociálním a ekonomickým. Náklady na léčbu jednoho pacienta s CMP jsou v USA kalkulovány na 100 000 USD, celkově ročně 30 miliard USD. Je prokázáno, že zvýšené náklady, které se účelně vynaloží v časném stadiu, snižují letalitu, zkracují morbiditu a snižují invaliditu a tím vedou v konečném důsledku také k finanční úspoře.

V České republice je úmrtnost na cévní mozkové příhody ve věku do 65 let ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy dvojnásobná a dosahuje maxima u mužů ve věku mezi 49 a 65 lety. Česká republika se spolu s dalšími zeměmi zavázala na Helsinborgské konferenci přijmout organizační a léčebná opatření, která výrazně sníží počet úmrtí na CMP.

Léčba CMP je vždy individuální. Vychází z příčiny a typu CMP, z přidružených extracerebrálních momentů -věku, zdravotního stavu, z terapeutického okna navrhované léčby, z nálezu klinické neurologické symptomatologie i zobrazení s pomocí CT, MR, sonografie karotid apod. Všechny CMP se hodnotí jako urgentní stav, při jehož léčbě má přednemocniční neodkladná péče svůj významný podíl.

Cíle projektu

  • Vytvoření systémové platformy pro vzdělávání lékařů, VŠ pedagogů a VŠ studentů v této oblasti prostřednictvím seminářů a konferencí. Předpokladem je zapojení cca 3.tis odborníků po celou dobu projektu.
  • Vytvoření sítě Iktových center, která bude koordinovat spolupráci zainteresovaných stran - VŠ, lékařů, nemocnic, farmaceutických firem, pacientských organizací, záchrannou službu.
  • Vytvoření centrálního registru pacientů s CMP, jenž bude inovativní základnou pro novou formu vzdělávání cílových skupin. Hlavním cílem registru je zaznamenávat a analyzovat epidemiologické a klinické informace o pacientech na území České republiky. Tyto údaje, resp. jejich analýza, budou dále aplikovány ve vzdělávání VŠ pedagogů, VŠ studentů a lékařů. Registr bude svým designem a strukturou sbíraných dat plně kompatibilní s evropským registrem CMP (European Stroke Database).
  • Vytvoření edukačních materiálů pro partnery a cílovou skupinu. Předpokladem je vytvoření cca 60 různých materiálů (postupy, doporučení, pokyny)

Přínos pro cílové skupiny

Cílové skupiny získají možnost komunikovat se svými partnery na mnohem lepší institucionalizované úrovni, která doposud chyběla a dále získají přístup k inovovaným vzdělávacím kurzům založených na aktuálních datech pacientů, což je velmi významná přidaná hodnota projektu. Myšlenka projektu - získání základních informací o pacientech s CMP a jejich šíření je naprosto inovativní. Zvýší se mimo jiné kvalifikace participujících, zefektivní se pracovní postupy a samozřejmě jejich možnost uplatnění v oboru.

V rámci projektu se organizuje celostátní konference, jejíž účastníci získají Certifikát Cerebrovaskulární společnosti, který bude mít bodovou hodnotu v rámci celoživotního vzdělávání. Výše zmíněné zvýší kvalifikaci a kompetenci pro jejich současné či v případě studentů budoucí povolání.

Dále v projektu jsou organizovány i regionální semináře, které jsou provázány s již běžícími akreditovanými kurzy IPVZ rovněž zvyšující kvalifikaci lékařů a jsou nutnou podmínkou pro práci vedoucích pracovníků a neurologů v rámci centra zabývající se problematikou CMP.

 

 

 

 

Nahoru
brand