EU ESF

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Číslo operačního programu: 7.2
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.4
Název oblasti podpory: Partnertsví a sítě
Kód prioritního tématu: 74

Název prioritního tématu:

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

Název projektu:

Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci
vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Zkrácený název projektu:

Informační síť onkologických center

Název projektu anglicky:

Educational and informative platform for comprehensive cancer centers for support and modernization of education in medical and allied domains

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0020
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2014

Anotace

Projekt navrhuje rozšířit odborné dovednosti akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílit jejich vzájemnou odbornou komunikaci. Bude založen na intenzivní komunikaci a setkávání odborníků z cílové skupiny, čímž dojde k ustavení dlouhodobých partnerských vztahů. Dalším prostředkem bude vybudování sdílené informační výukové platformy pro propojení onkologických center a vysokých škol pomocí moderních informačních nástrojů, které zajistí dlouhodobou udržitelnost ustavených partnerství i po skončení projektu. Konkrétně se bude jednat o vybudování centrální interaktivní aplikace a společného datového referenčního skladu propojeného s lokálními aplikacemi realizovanými v jednotlivých centrech. Centrální aplikace bude zpřístupňovat relevantní, cílové skupině dosud nedostupné informace o protinádorové péči a jejích výsledcích přímo z informačních zdrojů zdravotnických zařízení. Na jejím vybudování se budou podílet všechna partnerská KOC.

Cíle projektu

Cílem projektu je významné prohloubení spolupráce mezi všemi centry komplexní onkologické péče v ČR, což podstatně rozšíří odborné dovednosti akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů a posílí jejich vzájemnou odbornou komunikaci. Cílem je tedy ustavení partnerství mezi subjekty a osobami cílové skupiny. Prostředkem pro navázání komunikace bude zejména pořádání konferencí, řady celostátních seminářů, které budou organizovány pod záštitou jednotlivých partnerů příslušného regionu. Součástí tak bude seznámení dalších osob cílové skupiny přímo s problematikou konkrétního partnera. Dalším nástrojem, který bude podpořen, je pak i organizace konzultací a krátkodobých stáží cílové skupiny na půdě partnera. Předpokládáme, že regionální semináře budou stimulovat zájem o tyto komunikační prvky. Paralelní aktivitou, která je klíčová pro udržení ustavených partnerství i po době skončení projektu, bude i průběžné technologické zapojování cílových subjektů do propojené partnerské sítě. Toto řešení bude realizováno formou vybudování centrální interaktivní výukové aplikace a datového referenčního skladu propojeného s lokálními aplikacemi realizovanými v jednotlivých centrech. Bude tak vytvořen další paralelní komunikační uzel, který zajistí další, dlouhodobě udržitelnou vrstvu komunikace a partnerství. Tato vrstva v sobě bude zahrnovat i prostředek pro zpřístupnění a analýzu informací z klinické praxe, které jsou dle našich vzájemných diskuzí cílovou skupinou žádané, ale nyní zcela nedostupné. Zapojení naprosté většiny onkologických center ČR to potvrzuje. Tento nový informační zdroj významným způsobem podpoří její zájem zapojení do projektu, jeho dlouhodobou hodnotu a ustavování vzájemných partnerských vztahů a výměnu zkušeností. Znalostní podpora bude založena na vytěžování dat o protinádorové péči přímo z reálné praxe všech zapojených partnerů, dále zpracování a zejména výměně odborných informací a znalostí v propojené síti onkologických center ČR.

Cílové skupiny

  • Odborní pracovníci zdravotnických zařízení (zejména onkologických center) a akademičtí pracovníci VŠ (působící mimo NUTS 2 Hl.m. Praha)
  • Postgraduální studenti lékařských oborů, zejména oboru onkologie (studující mimo NUTS 2 Hl.m. Praha)

Přínos pro cílové skupiny

Podpořené osoby získají díky projektu přístup ke zcela nové kvalitě zpracovaných a komentovaných informací o praktickém průběhu léčby onkologicky nemocných pacientů, které dosud nejsou odborně a edukačně touto skupinou jako celek téměř vůbec využívány. Tento informační zdroj, vycházející z popisu reálných procesů uvnitř nemocnic bude nabízet přímé komentované a zejména komparované údaje o léčebných postupech prováděných v klinické praxi. Bude se jednat o komplexní pohled na reálně probíhající průřezovou léčbu onkologicky nemocných pacientů, nikoli kazuistickou deskripci jednotlivých případů, jak je obvyklé. Průběh léčby bude vždy vzhledem k jejímu typu a diagnóze v maximální možné míře popsán parametrickými údaji, analyzován a  porovnáván s referenčními či doporučenými hodnotami. Tento zcela nový pohled z reálné praxe, umožňující potvrzení či úpravu teoreticky vykládaných postupů a doporučení, bude mít zásadní vliv na zkvalitnění a doplnění odborné úrovně pedagogů. Podstatná je rovněž možnost využití nově vzniklého informačního zdroje k obohacení vědeckých prací podpořených akademických a vědeckých pracovníků. Nedílnou součástí realizace projektu bude i seznámení obou cílových skupin s moderními technologickými nástroji použitelnými při sdílení a zpracování dat, byť nepatří mezi základní priority projektu, nicméně je nutné pro plné využití všech možností moderních IT nástrojů. Postgraduální studenti budou jednak zásadně profitovat z benefitu skupiny A, ale jako budoucí akademičtí či samostatní vědečtí pracovníci budou jednoznačně obohaceni o možnost přímého propojení, v jejich případě dosud spíše teoretických poznatků, s utříděnými a popsanými přehledy přímo z klinické praxe. Získají přístup ke všem výše definovaným výukovým prostředkům a informačním a datovým zdrojům, které mohou využít ke svým samostatným odborným publikacím a výstupům.To povede k jejich větší připravenosti na vstup do ostré lékařské a vědecké činnosti v oblasti léčby onkologických onemocnění.

 

 

Nahoru
brand