EU ESF

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo priority: 7.2
Název priority: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo opatření: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 07
Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovednosti vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Název projektu:

VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE

Zkrácený název projektu:

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

Název projektu ANG.:

MULTIDISCIPLINARY INNOVATION OF STUDY IN COMPUTATIONAL BIOLOGY

Registrační číslo projektu : CZ.1.07/2.2.00/07.0318
Číslo jednací:
Datum zahájení realizace projektu: 19.5.2009
Datum ukončení realizace projektu: 14.5.2012

Anotace

Projekt si klade za cíl inovovat náplň a provázanost předmětů z kmenového souboru předmětů oboru „Matematická biologie“, studijního programu „Biologie“ PřF MU, profilujících studijní obor a zajišťovaných pracovníky IBA MU. Předměty budou, oproti současné koncepci zaměřené pouze na statistické metody zpracování biologických, environmentálních a klinických dat, orientovány na obecné metody zpracování dat uvedených typů. Předměty budou vypracovány ve dvou variantách. Základní varianta pro studenty oboru „Matematická biologie“ a další studijní obory a programy MU se studenty s větším matematickým základem, odvozená varianta pro studenty s nižšími matematickými vědomostmi – typicky studenti dalších biologických či zdravotnických oborů, příp. programů MU. V rámci svého komplexního charakteru, projekt předpokládá, že kvality výuky bude dosaženo i zlepšením pedagogických dovedností pedagogů a doktorandů IBA MU a začleněním aktivit, které povedou ke zvýšení počtu zájemců o obor „Matematická biologie“ a tím nepřímo, v důsledku možného zpřísnění kritérií pro přijímací řízení, ke zvýšení vstupní kvality studentů.
Projekt je realizován se dvěma partnery – Masarykovým onkologickým ústavem a Českou kardiologickou společností.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Institut biostatistiky a analýz je vědeckovýzkumným pracovištěm Masarykovy univerzity zabývající se primárně řešením vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT. Kromě výzkumných aktivit zajišťuje výuku studijního oboru „Matematická biologie“, který je součástí studijního programu „Biologie“ PřF MU. Z odborných kontaktů pracovníků IBA vyplývají požadavky praxe (zdravotnických, klinických a biologických institucí) na pracovníky se specializací, která odpovídá profilu absolventů oboru „Matematická biologie“ v rozsahu desítek ročně. Rozšíření dosavadního zaměření studia i na nestatistické metody analýzy dat přispěje k rozšíření znalostí studentů a jejich uplatnitelnosti v praxi.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je kvalitativní rozvoj studijního programu Biologie PřF MU zvýšením konkurenceschopnosti MU, vyplývajícího ze změn ve výuce založených na spolupráci s výzkumnými a odbornými institucemi.

Dílčí cíle jsou:

  • zvýšit kvalitu výuky v bakalářském i magisterském stupni oboru „Matematická biologie“ studijního programu biologie na PřF MU;
  • zvýšit počet zájemců o studium oboru „Matematická biologie“ a zvýšením úrovně požadavků při přijímacích zkouškách dosáhnout vyšší úroveň vstupních znalostí a schopností studentů oboru
  • zvýšit kvalitu pedagogických dovedností vyučujících z IBA MU;

Zvýšení kvality výuky na obou stupních bude primárně dosaženo inovací náplně předmětů a jejich vzájemné provázanosti s ohledem na souvislosti mezi probíranými metodami a přístupy a dále na praktické i aplikační aspekty probírané látky, které budou iniciovány především projektovými partnery žadatele. Předměty budou, na rozdíl od současného stavu, zaměřeny na obecné metody zpracování, analýzy a klasifikace biologických environmentálních a klinických dat a budou vzájemně provázány do dvou obtížnostních linií - první pro matematicky lépe vybavené studenty, druhé pro studenty nematematických oborů. Dále budou pořádány pro studenty oboru letní školy, kde se studenti seznámí s aktuálním stavem oboru prostřednictvím externích i zahraničních přednášejících.

Přínos pro cílové skupiny

Studenti MU získají lepší přístup ke studijním materiálům a zlepší se jejich uplatnitelnost na trhu práce. Jejich výuka se vytvořením úzké návaznosti na praxi zatraktivní, zvýší se její praktičnost. Pokud se studenti naučí principy a zásady analýzy zdravotnických dat (s maximálními požadavky na důvěrnost a bezpečnost) mohou se po absolvování uplatnit v jakékoliv oblasti hospodářství či služeb. Účastí na programu letních škol získají studenti přehled o aktuálním stavu oboru, i v mezinárodním kontextu, zvýší se jim i pasivní i aktivní jazykové kompetence.

Pracovníků a doktorandi IBA si zvýšení kvalifikace o základy pedagogických dovedností a vzájemnou kooperací při tvorbě studijních materiálů získají širší přehled o dalších možnostech analýzy dat, které budou moci uplatnit ve své výzkumné a odborné práci větší schopnost předat studentům požadovanou informaci.

Studenti středních škol získají přesnější představy o nabídce studia oboru „Matematická biologie“ na PřF MU, o studiu i o uplatnitelnosti v praxi.

Partneři projektu získají výsledky analýz dat provedených studenty v rámci výuky. Tyto analýzy budou založeny na použití širší škály různých metod a přístupů a tím umožní i různé formy interpretace výsledků.

Nahoru
brand