EU ESF

 

Víceoborová inovace studia matematické biologie

Projekt si klade za cíl inovovat náplň a provázanost předmětů z kmenového souboru předmětů oboru „Matematická biologie“, studijního programu „Biologie“ PřF MU, profilujících studijní obor a zajišťovaných pracovníky IBA MU. Předměty budou, oproti současné koncepci zaměřené pouze na statistické metody zpracování biologických, environmentálních a klinických dat, orientovány na obecné metody zpracování dat uvedených typů. Předměty budou vypracovány ve dvou variantách. Základní varianta pro studenty oboru „Matematická biologie“ a další studijní obory a programy MU se studenty s větším matematickým základem, odvozená varianta pro studenty s nižšími matematickými vědomostmi – typicky studenti dalších biologických či zdravotnických oborů, případně programů MU. V rámci svého komplexního charakteru projekt předpokládá, že kvality výuky bude dosaženo i zlepšením pedagogických dovedností pedagogů a doktorandů IBA MU a začleněním aktivit, které povedou ke zvýšení počtu zájemců o obor „Matematická biologie“ a tím i ke zvýšení vstupní kvality studentů.

Více informací o projektu


Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb

Hlavním cílem projektu je pomoc cílovým skupinám – tj. akademickým institucím, jednotlivým interním útvarům a samostatným pracovištím VŚ v ČR jakož i vlastním pedagogickým odborným pracovníkům a studentům při získání teoretických a praktických znalostí v oblastech implementace procesního přístupu integrovaných systémů managementu. Projekt je plánován v délce trvání 3 roky. Výstupem projektu je 15 specializovaných kurzů provázaných modulovou strukturou do uceleného výukového systému, které mohou být přednášeny v libovolném pořadí a vytvářet tak specifické studijní programy s teoretickou i praktickou částí. V průběhu tříletého trvání tohoto projektu se předpokládá, že bude pracovištím VŠ ČR umožněna účast nejméně v 96 specifických studijních programech. Absolventi studijních programů obdrží certifikát prokazující odbornou způsobilost v teoretické i praktické části s dobou platnosti na 3 roky.

Prezentace projektu na webu Terciární vzdělávání


Vzdělávací síť iktových center

Projekt Sítě iktových center řeší problematiku spolupráce a síťování Iktových Center (center lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí). Cílem projektu je vytvoření sítě akademických a lékařských pracovišť z celé České republiky, které prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí budou spolupracovat, předávat si zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

Více informací o projektu


Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Projekt navrhuje rozšířit odborné dovednosti akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílit jejich vzájemnou odbornou komunikaci. Bude založen na intenzivní komunikaci a setkávání odborníků z cílové skupiny, čímž dojde k ustavení dlouhodobých partnerských vztahů. Dalším prostředkem bude vybudování sdílené informační výukové platformy pro propojení komplexních onkologických center (KOC) a vysokých škol pomocí moderních informačních nástrojů, které zajistí dlouhodobou udržitelnost ustavených partnerství i po skončení projektu. Konkrétně se bude jednat o vybudování centrální interaktivní aplikace a společného datového referenčního skladu propojeného s lokálními aplikacemi realizovanými v jednotlivých centrech. Centrální aplikace bude zpřístupňovat relevantní, cílové skupině dosud nedostupné informace o protinádorové péči a jejích výsledcích přímo z informačních zdrojů zdravotnických zařízení. Na jejím vybudování se budou podílet všechna partnerská KOC.

Více informací o projektu


Vzdělávací síť hemofilických center

Hlavním cílem projektu je vytvoření akademické sítě hemofilických center, která bude řešit problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání v rámci regionu ČR. Součástí projektu je navázání spolupráce se státy EU, které se podobné problematice věnují již řadu let a Česká republika se tak stane oficiálním partnerem. Současně tak ČR splní požadavek EU, ve které přislíbila vytvoření takového programu. V současné době v ČR nefunguje základní spolupráce akademických, odborných center a občanských sdružení, které se problematikou hemofilie zabývají. Centra budou spolupracovat prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí. Díky výstupům projektu si centra budou předávat zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě cévní mozkové příhody a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

Prezentace projektu na webu ČNHP


Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Projekt navrhuje sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bude s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále budou vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult. Cílová skupina, kterou tvoří pedagogové a studenti lékařských i zdravotnických oborů, bude seznámena s podstatou a nástroji dostupnými v síti MEFANET prostřednictvím školících seminářů a konferencí, ke kterým budou jako aktivní přispěvatelé přizváni také odborníci z fakultních nemocnic a dalších specializovaných klinických pracovišť. Projekt povede ke zintenzivnění spolupráce, předávání dobré praxe a zkušeností mezi institucemi, které přirozeně vstupují do procesu vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů.

Prezentace projektu na webu MEFANET

Nahoru
iso