Základní informace

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo priority: 7.2
Název priority: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo opatření: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 07
Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovednosti vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Název projektu:

Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb

Zkrácený název projektu:

Kurzy QMS, ISMS, ITSM

Název projektu ANG.:

Tertiary education of quality management and IT services

Registrační číslo projektu : CZ.1.07/2.2. 00/07.0012
Datum zahájení realizace projektu: 1.6.2009
Datum ukončení realizace projektu: 31.5.2012

Anotace

Projekt „Terciální vzdělávání managementu kvality a IT služeb“ realizuje Masarykova univerzita, pracoviště Institut biostatistiky a analýz (IBA) spolu s partnerem projektu - poradenskou a konzultační společností Q-COM, spol. s r.o. (Q-COM) se sídlem v Brně.

Hlavním cílem projektu je pomoc cílovým skupinám – tj. akademickým institucím, jednotlivým interním útvarům a samostatným pracovištím VŚ v ČR jakož i vlastním pedagogickým odborným pracovníkům a studentům při získání teoretických a praktických znalostí v oblastech implementace procesního přístupu integrovaných systémů managementu. Projekt je plánován v délce trvání 3 roky.

Výstupem projektu je 15 specializovaných kurzů provázaných modulovou strukturou do uceleného výukového systému, které mohou být přednášeny v libovolném pořadí a vytvářet tak specifické studijní programy s teoretickou i praktickou částí. V průběhu tříletého trvání tohoto projektu se předpokládá, že bude pracovištím VŠ ČR umožněna účast nejméně v 96 specifických studijních programech. Absolventi studijních programů obdrží certifikát prokazující odbornou způsobilost v teoretické i praktické části s dobou platnosti na 3 roky.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

V současné době je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti organizací v podnikatelském prostředí základní podmínkou jejich přežití na náročných trzích. Vedle nabízené ceny hrají důležitou úlohu při orientaci v tržním prostředí zavedené systémy managementu právě v oblastech, na něž se tento projekt zaměřuje (tj. oblast jakosti, bezpečnosti informací a IT služby) .

Proto je důležité realizovat projektové aktivity právě pro cílovou skupinu, která rozhodující měrou přispívá k celkové informovanosti o těchto systémech a přímo realizuje terciární vzdělávání pro oblast obchodní, průmyslovou a služby.

Zavedení systému managementu přináší subjektům řadu pozitivních změn:

  • získání konkurenční výhody na trhu a zvýšení důvěryhodnosti zákazníků ve výrobek nebo službu,
  • možnost poskytování odpovídajících produktů a služeb podle specifických požadavku zákazníka,
  • přehledné a jednoznačné stanovení odpovědností a pravomocí,
  • zjednodušení a zprůhlednění činností organizace,
  • zavedení procesního přístupu, úspory nákladů,
  • zajištění důvěrnosti informací o subjektu, jeho zákaznících, jejich aktivitách, ekonomice, know-how, ochrana osobních údajů,
  • zavedení metod řízení za použití moderních prostředků IT,
  • vytvoření řízených podmínek pro neustálé zlepšování, zabránění potenciálním neshodám a vadám aj.