Cílová skupina

V rámci projektu jsou cílovým skupinám nabízeny dvě základní aktivity:

 • Školení zaměřená na celkem 15 oblastí systémů managementu.
  Jednotlivá školení mají nezpochybnitelný přínos z důvodu:
  • účastníci mají jedinečnou možnost zdarma získat komplexní balíček informací o jednotlivých systémech managementu, které nelze pořídit běžně dostupnými vzdělávacími prostředky,
  • v případě úspěšného absolvování závěrečné zkoušky obdrží každý z účastníků certifikát prokazující odbornou způsobilost a znalosti problematiky systémů managementu, který umožní držiteli významnější postavení na trhu práce při hledání vlastního uplatnění,
  • prokázáním nově nabyté kvalifikace mohou absolventi splnit požadavky certifikačních orgánů pro zastávání metodicko-řídících funkcí v různých typech systémů managementu,
  • absolvování navrhovaných kurzů může být podmíněno zvýšením finančního ohodnocení ze strany zaměstnavatelů.
 • Interní audity pracovišť, jsou zaměřené na praktické zavedení a funkčnost systémů. V případě realizace auditů, je motivace a participace pracovišť naprosto zřejmá a vychází z jednotlivých výhod, které tyto systémy po zavedení přináší. Vedení pracoviště bude úvodem seznámeno s předmětem a průběhem auditu a následně bude proveden řízený audit formou pohovorů s klíčovými pracovníky. Celý audit je založen na předkládání důkazů, základní dokumentace a následně je vyhodnocen a přednesen formou závěrů a doporučení. Pro pracoviště mají závěry auditu klíčový dopad při dalším rozhodování o tom, zda systém managementu dále upravit, modifikovat a návazně certifikovat Hlavním přínosem projektu v tomto ohledu je zvýšení manažerských dovedností v oblasti výuky a vlastního řízení vysokých škol a vysokoškolských ústavů.
  Obecně lze říci, že realizovaný audit jednotlivým akademickým institucím umožní:
  • získání konkurenční výhody na trhu, zlepšení image a goodwilu,
  • vyšší spokojenost, zájem a důvěra zákazníků - studentů,
  • vyšší ekonomická stabilita, zvýšení obratu a zisku,
  • zlepšení jakosti produktů a služeb,
  • přehledné procesní řízení, jednoznačné stanovení odpovědností a pravomocí uvnitř společnosti,
  • zjednodušení a zprůhlednění všech činností organizace,
  • vytvoření řízených podmínek pro neustálé zlepšování, nástroj zabránění potenciálním neshodám nebo vadám.