Audity

Pro zájemce je v rámci projektu kromě výukových kurzů nabízeno i provedení auditu s cílem posoudit připravenost organizace pro skutečnou akreditaci na normy ISO 9000/20000/27000 certifikačním orgánem.

Audit probíhá v následující podobě:

  • vedení pracoviště je úvodem seznámeno s předmětem a průběhem auditu a následně je proveden řízený audit formou pohovorů s klíčovými pracovníky;
  • audit probíhá tak, že je provedeno několik jednání zástupců auditovaného pracoviště s odbornými pracovníky řešitele a partnera, na kterých auditované pracoviště předloží existující dokumentaci podle požadavků norem; na základě interního auditu je pracoviště schopné zhodnotit, zda zavedený systém, případně jeho příprava, byla provedena správně v souladu s pravidly, které definují normy, zaměřené na systémy jakosti;
  • následně jsou provedeny personální rozhovory s odpovědnými osobami za dané oblasti;
  • tento celý proces můžeme definovat jako předauditovou přípravu; v rámci této přípravy, vznikají materiály, které auditovanému pracovišti pomohou korigovat již existující dokumentaci, případně pomohou dokumentaci vytvořit;
  • po předauditové přípravě následuje interní audit, provedený odbornými externími spolupracovníky;
  • audit je proveden na základě tzv. checklistů, kde auditoři prověřují, zda pracoviště splňuje požadavky dané jakostní normy;
  • následně jsou vypracována doporučení a opatření a závěrečná zpráva z auditu se soupisem neshod a doporučení. Ta poskytne zásadní informace o stavu, případně přípravě zavedení systému managementu na pracovišti;
  • po vyhodnocení auditu vedením pracoviště a modifikaci stávajícího systému managementu je pracoviště připraveno k certifikaci.

Audity můžou být realizovány na žádost vedení pracoviště ve dvou etapách - audit prvního stupně (audit dokumentace systému) a audit druhého stupně (audit pro zjištění úrovně realizace). Z obou stupňů auditů budou specialisté zpracovávat zprávy s podrobnými auditními nálezy.

V případě zájmu o certifikaci v jednotlivých systémech managementu kvality, bezpečnosti informací je možné zaslat žádost, a to přímo na adresu certline@certline.cz.