10. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
10. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/28.0043
„Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie“

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie

Přednášející

Prof. Giovanni Montana, Ph.D.

Giovanni Montana působí jako výzkumný pracovník a lektor na dvou londýnských univerzitách – Imperial College (oddělení matematiky) a King's College (oddělení biomedicinského inženýrství). Jeho odborné aktivity směřují zejména do oblastí výpočetní statistiky, strojového učení, vytěžování rozsáhlých souborů dat a v neposlední řadě i biomedicínských aplikací, včetně medicínského zobrazování a bioinformatiky. Je spoluautorem několika desítek článků v mezinárodních odborných časopisech.


René Mandl, Ph.D.

René Mandl absolvoval obor informatika na Amsterdamské univerzitě v roce 1996 a poté se stal odborným programátorem na psychiatrickém oddělení Univerzitního lékařského centra v Utrechtu. V roce 2009 úspěšně obhájil svou dizertační práci nazvanou Tract-based analysis in schizophrenia: Measuring structure and function along white matter tracts. V současné době působí jako odborný asistent ve skupině prof. Hulshoff Pol a mezi jeho odborné zájmy patří magnetická rezonance a vývoj nových metod pro analýzu MR obrazů. Spolupracuje i na několika mezinárodních projektech, jako jsou např. ENIGMA, TACTICS nebo EU-AIMS


Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Daniel Schwarz je absolventem Vysokého učení technického v Brně, kde v roce 2000 dokončil studium oboru elektrotechnika a komunikační technologie. Na téže škole pak pokračoval na Ústavu biomedicínského inženýrství v doktorském studiu v oboru biomedicínská elektronika a biokybernetika. Dizertační práci s názvem Automatická morfometrie obrazů mozku z MR s využitím elastické registrace obhájil v roce 2005. Od té doby pracuje na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Tématem jeho výzkumu je především zpracování a analýza medicínských obrazových dat.


RNDr. Eva Janoušová

Eva Janoušová je absolventka matematická biologie. Studium zakončila s vyznamenáním v roce 2010. Nyní je studentkou doktorského studia na Lékařské fakultě MU, studijní program neurovědy. Od roku 2009 pracuje na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a na LF MU vede kurzy zaměřené biostatistiku a analýzu dat. Mezi její zájmy patří zejména analýza klinických dat a analýza a klasifikace obrazových dat.


Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Tomáš Kašpárek absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství, v roce 2000. Svou profesionální kariéru započal na Psychiatrické klinice FN Brno na pozici psychiatra a zároveň se stal i doktorským studentem LF MU v oboru psychiatrie. V roce 2004 úspěšně obhájil dizertační práci zaměřenou na volumetrickou analýzu hipokampu u pacientů s první epizodou schifofrenie, v roce 2010 pak habilitační práci nazvanou Imaging of brain morphology in schizophrenia. Od té doby je také přednostou Psychiatrické kliniky FN Brno a docentem LF MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na neurobiologickou podstatu schizofrenie a její analýzu pomocí zobrazovacích metod.


Doc. Ing. Jan Kybic, Ph.D.

Jany Kybic je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, kde v roce 1998 promoval s vyznamenáním. Doktorský titul získal v roce 2001 na Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne. Poté působil v pozici výzkumného pracovníka ve Francii a Švýcarsku. V roce 2003 se vrátil do ČR, v letech 2011–2013 byl proděkanem FEL ČVUT, kde také v roce 2011 úspěšně zakončil habilitační řízení. Od roku 2013 je vedoucím Katedry kybernetiky FEL ČVUT. Ve své práci se zabývá především zpracováním signálů a obrazů v biomedicínských aplikacích, registrací a segmentací obrazů, numerickými metodami, teorií algoritmů a dalšími tématy.


Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.

Radovan Jiřík se narodil ve Znojmě v roce 1976 a je absolventem brněnského VUT, kde získal v roce 2004 titul Ph.D. na Katedře biomedicínského inženýrství. Aktuálně působí na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně a dále na Katedře biomedicínského inženýrství VUT v Brně a ve FN u sv. Anny. Jeho výzkumné a pedagogické aktivity jsou zaměřeny především na MRI, ultrazvukovou perfúzní analýzu, řešení inverzních problémů a modelování biologických systémů.


Ing. Ivo Říha

Ivo Říha je absolventem VUT v Brně (rok 1999) v oboru elektrotechnika a komunikační technologie. Od té doby působí ve FN u sv. Anny na Neurochirurgické a Anesteziologicko-resuscitační klinice. Kromě toho je od roku 2005 odborným pracovníkem v centru CEITEC v oboru molekulárního a funkčního neurozobrazování. Zajímá se především o analýzu a zpracování medicínských obrazových dat a stereotaktickou minimálně invazivní neurochirurgii.


Ing. Radek Mareček

Radek Mareček absolovoval VUT v Brně v roce 2004 v oboru elektrotechnika a komunikační technologie. Od roku 2005 působí v rámci skupiny pro neurovědy na Masarykově univerzitě a zabývá se především funkční magnetickou rezonancí, EEG a strukturální analýzou dat. V současné době je rovněž Ph.D. studentem a pracuje na analýze dat pomocí simultánní EEG-fMRI.