10. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
10. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/28.0043
„Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie“

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie

10. letní škola matematické biologie
10th Summer School on Computational Biology

Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách
Image Data Analysis and Processing in Neuroscience

9.–12. září 2014 / 9–12 September 2014

Letní školy matematické biologie jsou jedinečnou příležitostí pro setkání a posílení spolupráce mezi profesory, mladými vědci a studenty matematické biologie a dalších příbuzných oborů. Studenti se mohou účastnit neformálních diskuzí o nových metodách v jejich oboru a někteří z nich využijí i možnosti prezentovat své vlastní výsledky. Aktivní účast studentů je ostatně nedílnou součástí programu letní školy. Studentská soutěž o nejlepší příspěvek na 10. letní škole matematické biologie proběhne pod záštitou doc. Ladislava Duška, ředitele IBA MU, a to v kategoriích pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia.

Tradice letních škol matematické biologie vznikla v roce 2005, přičemž každý ročník byl zaměřen na jiné téma:

 • 2005 – Matematická biologie
 • 2006 – Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii
 • 2007 – Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity k e struktuře ekosystémů
 • 2008 – Statistické metody pro genetická a molekulární data
 • 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
 • 2010 – Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně
 • 2011 – Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management
 • 2012 – Od analýzy genomických dat ke klinické aplikaci – příkladové studie
 • 2013 – Stochastické modelování v epidemiologii

The summer schools on Computational Biology are expected to encourage the collaboration among professors, young scientists, and students of computational biology and related study programmes. Students can participate in informal discussions about novel methods in their field of study and some of them seize this ideal opportunity to the presentation of their own results to the audience. An active contribution of advanced students makes a substantial part of the summer school´s programme. Student competition at the 10th Summer School of Computational Biology will be under the auspices of Assoc. Prof. Ladislav Dusek, the IBA MU's Director, who announced a reward for the best contributions in three categories for the students of bachelor, master and PhD programmes.

IBA has initiated a yearly tradition of informal summer schools focused on various aspects of computational science in biology and biomedicine in 2005:

 • 2005 – Computational Biology
 • 2006 – Predictive Modelling and ICT in Environmental Epidemiology
 • 2007 – Processing and Analysis of Biodiversity Data: from Genomic Diversity to Ecosystem Structure
 • 2008 – Statistical Methods for Genetic and Molecular Data
 • 2009 – Analysis of Clinical and Biomedical Data in an Interdisciplinary Approach (in Czech]
 • 2010 – Deterministic and Stochastic Modelling in Biology and Medicine
 • 2011 – Biodiversity: from genetics to geography, from mathematics to management
 • 2012 – From analysis of genomic data to clinical applications – case studies
 • 2013 – Stochastic Modelling in Epidemiology