9. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
9. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/28.0043
„Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie“

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie

9. letní škola matematické biologie
9th Summer School on Computational Biology

Stochastické modelování v epidemiologii
Stochastic Modelling in Epidemiology

10.–13. září 2013 / 10–13 September 2013

V rámci programu LŠ došlo k drobným přesunům jednotlivých přednášek. Bližší informace viz Program.

Letní školy matematické biologie jsou jedinečnou příležitostí pro setkání a posílení spolupráce mezi profesory, mladými vědci i studenty matematické biologie. Studenti se mohou účastnit neformálních diskuzí o nových metodách v jejich oboru a někteří z nich využijí i možnosti prezentovat své vlastní výsledky. Aktivní účast studentů je ostatně nedílnou součástí programu letní školy. Studentská soutěž o nejlepší příspěvek na 9. letní škole matematické biologie proběhne pod záštitou doc. Ladislava Duška, ředitele IBA MU, a to v kategoriích pro studenty bakalářského a magisterského stupně.

Tradice letních škol matematické biologie vznikla v roce 2005, přičemž každý ročník byl zaměřen na jiné téma:

 • 2005 – Matematická biologie
 • 2006 – Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii
 • 2007 – Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity k e struktuře ekosystémů
 • 2008 – Statistické metody pro genetická a molekulární data
 • 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
 • 2010 – Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně
 • 2011 – Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management
 • 2012 – Od analýzy genomických dat ke klinické aplikaci – příkladové studie

The summer schools on Computational Biology are expected to encourage the collaboration among professors, young scientists as well as students of computational biology. Students can participate in informal discussions about novel methods in their field of study and some of them seize this ideal opportunity to the presentation of their own results to the audience. An active contribution of advanced students makes a substantial part of the summer school´s programme. Student competition at the 9th Summer School of Computational Biology will be under the auspices of Assoc. Prof. Ladislav Dusek, the IBA MU's Director, who announced a reward for the best contributions in two categories: students of bachelor programmes and students of master programmes.

IBA has initiated a yearly tradition of informal summer schools focused on various aspects of computational science in biology and biomedicine:

 • 2005 – Computational Biology
 • 2006 – Predictive Modelling and ICT in Environmental Epidemiology
 • 2007 – Processing and Analysis of Biodiversity Data: from Genomic Diversity to Ecosystem Structure
 • 2008 – Statistical Methods for Genetic and Molecular Data
 • 2009 – Analysis of Clinical and Biomedical Data in an Interdisciplinary Approach (in Czech]
 • 2010 – Statistical Methods for Genetic and Molecular Data
 • 2011 – Biodiversity: from genetics to geography, from mathematics to management
 • 2012 – From analysis of genomic data to clinical applications – case studies