SEDMÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
7. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE

7. letní škola Matematické biologie
7th Summer School on Computational Biology

Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management
Biodiversity: from genetics to geography, from mathematics to management

15.–17. září 2011 / 15–17 September 2011

Fotogalerie z letní školy

Matematická biologie je moderním studijním oborem vyučovaným na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Jeho garantem je Institut biostatistiky a analýz MU (IBA MU), který nabízí všem studentům přírodovědných a medicínských oborů předměty a kurzy týkající se analýzy dat. Cílem 7. letní školy matematické biologie, na kterou vás prostřednictvím těchto stránek zveme, je představit metodiku hodnocení diverzity a jak její využití v různých odvětvích biologie od genetiky po geografické rozšíření organizmů, tak vazby na další obory od matematického pozadí až po využití v managementu ochrany přírody. Součástí programu budou i přednášky zahraničních odborníků.

Letní školy matematické biologie jsou jedinečnou příležitostí pro setkání a posílení spolupráce mezi profesory, mladými vědci i studenty matematické biologie. Studenti se mohou účastnit neformálních diskuzí o nových metodách v jejich oboru a někteří z nich využijí i možnosti prezentovat své vlastní výsledky. Aktivní účast studentů je ostatně nedílnou součástí programu letní školy. Studentská soutěž o nejlepší příspěvek na 7. letní škole matematické biologie proběhne pod záštitou doc. Ladislava Duška, ředitele IBA MU, a to v kategoriích pro studenty bakalářského a magisterského stupně.

Tradice letních škol Matematické biologie vznikla v roce 2005, přičemž každý ročník byl zaměřen na jiné téma:

 • 2005 – Matematická biologie
 • 2006 – Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii
 • 2007 – Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity k e struktuře ekosystémů
 • 2008 – Statistické metody pro genetická a molekulární data
 • 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
 • 2010 – Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně

Computational Biology is a modern field of study at the Faculty of Science of Masaryk University (MU). The study programme is guaranteed by the Institute of Biostatistics and Analyses (IBA), which provides computationally oriented courses within the educational concept of the Faculty of Medicine and the Faculty of Science. Main objective of the 7th Summer School on Computational Biology is introduction of diversity assessment methodology and its use in various fields of biology from genetics to geographical distribution of organisms, as well as connection to other disciplines from mathematical background to environmental protection management. The programme will include, among others, lectures by experts from abroad.

The summer schools on Computational Biology are expected to encourage the collaboration among professors, young scientists as well as students of computational biology. Students can participate in informal discussions about novel methods in their field of study and some of them seize this ideal opportunity to the presentation of their own results to the audience. An active contribution of advanced students makes a substantial part of the summer school´s programme. Student competition at the 7th Summer School of Computational Biology will be under the auspices of Assoc. Prof. Ladislav Dusek, the IBA Director, who announced a reward for the best contributions in following categories: students of bachelor programmes; students of master programmes.

IBA has initiated a yearly tradition of informal summer schools focused on various aspects of computational science in biology and biomedicine:

 • 2005 – Computational Biology
 • 2006 – Predictive Modelling and ICT in Environmental Epidemiology
 • 2007 – Processing and Analysis of Biodiversity Data: from Genomic Diversity to Ecosystem Structure
 • 2008 – Statistical Methods for Genetic and Molecular Data
 • 2009 – Analysis of Clinical and Biomedical Data in an Interdisciplinary Approach (in Czech]
 • 2010 – Statistical Methods for Genetic and Molecular Data