ŠESTÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
6. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE
6. Letní škola Matematické biologie je minulostí. Její průběh si můžete připomenout ve fotogalerii, celkové hodnocení ze strany studentů pak v anketě. Výsledky studentské soutěže jsou zveřejněny na příslušné stránce.

6. letní škola Matematické biologie
6th Summer School on Computational Biology

Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně
Deterministic and Stochastic Modelling in Biology and Medicine

23.-25. září 2010 / September 23-25, 2010

Matematická biologie je moderním studijním oborem vyučovaným na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Jeho garantem je Institut biostatistiky a analýz MU (IBA MU), který nabízí všem studentům přírodovědných a medicínských oborů předměty a kurzy týkající se analýzy dat. Spadá sem i problematika modelování, a to jak v podobě teoretický přednášek, tak i praktické výuky. Právě na modely – deterministické i stochastické – bude zaměřena v pořadí již 6. letní škola Matematické biologie, na kterou vás prostřednictvím těchto stránek zveme. Součástí programu budou i přednášky zahraničních odborníků.

Letní školy matematické biologie jsou jedinečnou příležitostí pro setkání a posílení spolupráce mezi profesory, mladými vědci i studenty Matematické biologie. Studenti se mohou účastnit neformálních diskuzí o nových metodách v jejich oboru a někteří z nich využijí i možnosti prezentovat své vlastní výsledky. Aktivní účast studentů je ostatně nedílnou součástí programu letní školy. Studentská soutěž o nejlepší příspěvek na 6. letní škole Matematické biologie proběhne pod záštitou doc. Ladislava Duška, ředitele IBA MU, a to v kategoriích pro studenty bakalářského a magisterského stupně.

Tradice letních škol Matematické biologie vznikla v roce 2005, přičemž každý ročník byl zaměřen na jiné téma:

  • 2005 – Matematická biologie
  • 2006 – Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii
  • 2007 – Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity k e struktuře ekosystémů
  • 2008 – Statistické metody pro genetická a molekulární data
  • 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí

Computational Biology is a modern field of study at the Faculty of Science of Masaryk University (MU). The study programme is guaranteed by the Institute of Biostatistics and Analyses (IBA), which provides computationally oriented courses within the educational concept of the Faculty of Medicine and the Faculty of Science. This concept covers also mathematical modelling, both in theoretical lectures and practical training. Modelling – both deterministic and stochastic – will be the main topic of the 6th Summer school on Computational Biology. The programme will include, among others, lectures by experts from abroad.

The summer schools on Computational Biology are expected to encourage the collaboration among professors, young scientists as well as students of computational biology. Students can participate in informal discussions about novel methods in their field of study and some of them seize this ideal opportunity to the presentation of their own results to the audience. An active contribution of advanced students makes a substantial part of the summer school´s programme. Student competition at the 6th Summer School of Computational Biology will be under the auspices of Assoc. Prof. Ladislav Dusek, the IBA Director, who announced a reward for the best contributions in following categories: students of bachelor programmes; students of master programmes.

IBA has initiated a yearly tradition of informal summer schools focused on various aspects of computational science in biology and biomedicine:

  • 2005 – Computational Biology
  • 2006 – Predictive Modelling and ICT in Environmental Epidemiology
  • 2007 – Processing and Analysis of Biodiversity Data: from Genomic Diversity to Ecosystem Structure
  • 2008 – Statistical Methods for Genetic and Molecular Data
  • 2009 – Analysis of Clinical and Biomedical Data in an Interdisciplinary Approach (in Czech]