Výzkum a projektyOdborné weby a portály

Odborné weby a portály GENASIS

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hůlek Richard

Start projektu Start projektu: 2010

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).


GENASIS dokáže zpřístupnit uživateli aktuální informace o prostorových a časových trendech koncentrací chemických látek v různých matricích životního prostředí (ovzduší, půda, voda, biota, lidské tkáně) získaných propojením odborných znalostí a validních dat partnerských institucí. Slouží jako repozitář dat z dlouhodobých i krátkodobých monitorovacích programů, které vybavuje nadstavbou umožňující jejich vizualizaci, analýzu a interpretaci a poskytuje tak zpravodajství z pravidelných programů monitoringu životního prostředí zaměřených na POPs. Uživatel může pomocí interaktivních nástrojů většinu podkladů prohlížet, třídit a dále analyzovat, neboť má k dispozici informační portál a interaktivní prohlížeč dat. Část portálu GENASIS obsahuje metodické i informační materiály (proklik do struktura dat) pro odbornou i laickou veřejnost – případové studie, odborné články a další.

Výstupy GENASIS najdou uplatnění na národní i mezinárodní úrovni a pomáhají při zobrazování dat národních i mezinárodních monitorovacích programů. V rámci mezinárodní spolupráce dokáže GENASIS poskytnout informace o stavu životního prostředí na globální úrovni, například u Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech přehledně zprostředkovává výstupy Globálního monitorovacího plánu (UNEP-GMP). Na národní úrovni je zařazen jako Přidružený informační systém do Jednotného informačního systému o životním prostředí ČR (JISŽP) a jeho nástroje se využívají plnění závazků ČR plynoucích z ratifikace Stockhomské úmluvy a priorit Státní politiky životního prostředí.

Informační systém GENASIS vznikl na Masarykově univerzitě ve spolupráci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institutu biostatistiky a analýz (IBA). Portál GENASIS je odborně garantován Ministerstvem životního prostředí ČR a Sekretariátem Stockholmské úmluvy.

GENASIS: přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs)

URL URL: http://www.genasis.cz


Zpět