Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem: multicentrická prospektivní studie

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Cílem projektu bylo ověřit předpoklad, že osoby se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem a diabetici jsou zároveň nositeli vyššího rizika kolorektální neoplázie; identifikací a výběrem těchto osob pro provedení kolonoskopie pak ověřit předpoklad, že u této skupiny osob je efektivní cílený screening, a nakonec ověřit průchodnost, efektivitu a bezpečnost cíleného screeningu.

Kolorektální karcinom (KRK) je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve všech vyspělých státech jeho incidence setrvale narůstá. Česká republika navíc bohužel obsazuje přední místa v mezinárodním srovnání. Strategií doporučenou Mezinárodní gastroenterologickou federací (UEGF) a podpořenou Evropskou komisí je zavádění programů screeningu KRK v zemích EU. Program včasného záchytu a prevence KRK identifikuje dvě skupiny osob:

 1. osoby s průměrným rizikem, starší 50 let, které jsou zařazovány do screeningového programu,
 2. osoby ve zvýšeném riziku, které jsou zařazovány do dispenzárního programu.

Pro skupinu A je v České republice zaveden screeningový program (viz http://www.kolorektum.cz), který byl v roce 2009 novelizován Věstníkem MZ ČR [1]. Bezpříznakovým osobám ve věku 50–54 let je nabízen guajakový nebo imunochemický test na okultní krvácení do stolice (TOKS) v jednoročním intervalu, v případě jeho pozitivity následuje screeningová kolonoskopie. Od věku 55 let existuje možnost volby: buď pokračovat ve vyšetřování TOKS ve dvouletých intervalech, nebo tzv. primární screeningová kolonoskopie, která může být po deseti letech zopakována. Novelizace přinesla zvýšení účasti osob z cílové skupiny, stále se však nejedná o populační program s uspokojivou účastí, která by byla na úrovni alespoň 50 %.

Pro skupinu B je doporučována dispenzarizace gastroenterologem a sledování kolonoskopickou metodou. Existují literární podklady pro tvrzení, že diabetická populace představuje populaci se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu [2–4]. Pro zátěž kardiovaskulární i onkologickou morbiditou/mortalitou byly identifikovány do vysoké míry stejné rizikové faktory a existují stejná režimová doporučení, zahrnující zásady zdravé výživy, pohybového režimu, boje proti stresu, vynechání kouření a škodlivého pití alkoholu. Ze současných poznatků a zkušeností lze vyslovit předpoklad, že vyšší riziko kardiovaskulární mortality provází zároveň vyšší riziko onkologických onemocnění, zejm. nádorů trávicího traktu a nejčastějšího KRK.

Autoři projektu sledovali záměr vymezit skupinu osob s diabetem a vysokým kardiovaskulárním rizikem z nízkorizikové cílové populace pro screening a aplikovat u nich cílený jednostupňový screeningový program za použití metody primární screeningové kolonoskopie (PKS). Potřeba zefektivnění screeningu v České republice je vzhledem k epidemiologii KRK velmi naléhavá.

Cíle projektu:

 • ověřit předpoklad, že osoby se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem dle SCORE >10% (pohlaví, kouření, systolický TK (mmHg), hladina celkového cholesterolu (mmol/l)] a diabetici jsou zároveň nositeli vyššího rizika kolorektální neoplázie,
 • identifikací a výběrem těchto osob pro provedení kolonoskopie pak ověřit předpoklad, že u této skupiny osob je efektivní cílený screening,
 • ověřit průchodnost, efektivitu a bezpečnost cíleného screeningu a určit jeho věkový interval,
 • na základě dat a zjištěných skutečností vypracovat příslušné doporučení odborných společností,
 • publikovat výsledky v periodiku s mezinárodní významností a mezinárodně výsledky prezentovat.

Další důležité informace:

 • Odborná garance: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (Gastroenterologická společnost ČLS JEP), MUDr. Svatopluk Solař (Diabetologická společnost ČLS JEP), doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. (Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP)
 • Podpora: Projekt podpořila Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA) v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ III. na léta 2010–2015“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NT13673.
 • Partneři: ordinace všeobecných praktických lékařů a diabetologů z celé ČR, vybraná gastroenterologická pracoviště
 • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI

Literatura

 1. Věstník MZ ČR č. 01/2009 (str. 20–23): Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice.
 2. Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Diabetes mellitus and risk of colorectal cancer: a meta-analysis. Journal of the National Cancer Institute 2005; 97(22): 1679–1687. doi: 10.1093/jnci/dji375.
 3. Hu FB, Manson JE, Liu S, Hunter D, Colditz GA, Michels KB, Speizer FE, Giovannucci E. Prospective study of adult onset diabetes mellitus (type 2) and risk of colorectal cancer in women. Journal of the National Cancer Institute 1999; 91(6): 542–547. doi: 10.1093/jnci/91.6.542.
 4. Will JC, Galuska DA, Vinicor F, Calle EE. Colorectal cancer: another complication of diabetes mellitus? American Journal of Epidemiology 1998; 147(9): 816–825.


Zpět