Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA

CROESUS [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Projekt CROESUS mění tradiční způsoby medicínského vzdělávání a klinickou část učebního procesu posouvá z klasických učeben směrem k aktivnímu učení.

MEDCIN [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Komenda Martin

V rámci projektu MEDCIN je vyvíjeno inovativní metodologické zázemí pro komplexní hodnocení a mapování medicínských kurikul s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, včetně webových vizualizačních nástrojů,

TAME [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Cílem projektu je implementovat inovativní pedagogické metody, díky nimž se studenti mohou učit vyhýbat se chybám v klinickém rozhodování.

WAVES [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Projekt WAVES (Widening Access to Educational Scenarios) se zabývá oblastí virtuálních klinických scénářů a simulací, souhrnně nazývanou scenario-based learning (SBL).

EMAS III [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, tzn. že pozitivně motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).

INSIGHT [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Strenková Jana

Mezinárodní multicentrická databáze pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mutací EGFR, kteří jsou léčeni inhibitory tyrozinkináz.

CyRUS - Cystektomický Registr Urologické Společnosti [Podrobnosti detail]

Zadavatel Zadavatel: Česká urologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pro studium nádorů močového měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbou.

Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vzdělávání v klinické medicíně čelí nedostatku kontaktů mezi studenty a pacienty, neboť se snižuje doba pobytu pacientů v nemocnicích. Projekt proto navrhuje inovovat klinickou fázi studia medicíny s využitím virtuálních pacientů a dalších nástrojů kazuistické výuky.

Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Podstatou projektu je zvýšení znalosti a praktických dovedností studentů lékařství v oblasti eHealth.

PROPEL [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Zbožínková Zuzana

Zadavatel Zadavatel: MUDr. Pavel Jansa (Centrum pro plicní hypertenzi, Praha)

Registr pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kteří jsou léčeni parenterálními prostanoidy.

OVARIA [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které jsou léčeny bevacizumabem (Avastin®).

I-COP: Edukační a informační síť onkologických center [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech.

Breast [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr pacientek s karcinomem prsu, které jsou léčeny trastuzumabem (Herceptin®), lapatinibem (Tyverb®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo everolimem (Afinitor®).

Corect [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří jsou léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

Tulung [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®) a/nebo bevacizumabem (Avastin®).

RenIS [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr pacientů se zhoubným nádorem ledvin, kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), everolimem (Afinitor®), pazopanibem (Votrient®), sorafenibem (Nexavar®), sunitinibem (Sutent®) a/nebo temsirolimem (Torisel®).

Magister [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Společnost českých patologů ČLS JEP

Centrální registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu, se zvláštním důrazem na sběr dat o počtu vyšetření HER2/neu statusu v české populaci.

Osteo CZ [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Kandrnal Vít

Zadavatel Zadavatel: Společnost pro metabolická onemocnění skeletu

Klinický registr pro sledování incidence a prevalence pacientů s osteoporózou, kteří jsou léčeni deriváty parathormonu.

Osteo SK [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Kandrnal Vít

Klinický registr pro sběr dat o pacientech s osteoporózou, kteří jsou léčeni deriváty parathormonu.

TAVI [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Klinický registr zaměřený na sběr dat pacientů, u kterých je prováděna katetrizační implantace aortální chlopně (transcatheter aortic valve implantation, TAVI).

ATLAS [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Kandrnal Vít

Zadavatel Zadavatel: Společnost pro metabolická onemocnění skeletu

Neintervenční, multicentrická, prospektivní studie sledující dodržování postupů u přípravku Aclasta® daných souhrnem údajů o přípravku (SPC) v populaci žen s postmenopauzální osteoporózou

Opera [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Kandrnal Vít

Neintervenční, multicentrická, prospektivní studie sledující profylaktické podávání pegfilgrastimu (Neulasta®) pacientům léčeným chemoterapeutickými režimy s vysokým rizikem febrilní neutropenie.

Vzdělávací síť iktových center [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cílem projektu je vytvoření sítě akademických a lékařských pracovišť z celé České republiky, které prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí budou spolupracovat, předávat si zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

Vzdělávací síť hemofilických center [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Český národní hemofilický program (ČNHP) je neintervenční, multicentrická, prospektivní studie sledující vrozené krvácivé stavy: hemofilii, von Willebrandovu chorobu a ostatní krvácivé stavy. Hlavním cílem projektu je vytvoření akademické sítě hemofilických center, která bude řešit problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání v rámci regionu ČR.

Rektum.cz [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole

Portál rektum.cz je věnován především vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice nádorů rekta – diagnózy C20 (dle MKN-10).

TUGENDHAT [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Kandrnal Vít

Zadavatel Zadavatel: Česká kardiologická společnost

Klinická studie zaměřená na vliv biventrikulární stimulace u pacientů se srdečním selháváním a standardní indikací trvalé kardiostimulace.

KARDIO-ICD - Registr implantabilních kardioverter-defibrilátorů - ICD [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Centrální registr postihující problematiku implantace implatnabilních kardio-verter defibrilátorů indikovaným pacientům.

REPACE - Registr pacemakerů [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Centrální registr postihující problematiku implantace pacemakerů indikovaným pacientům.

Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekt navrhuje sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bude s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále budou vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult.

Mamo.cz - program mamografického screeningu v České republice [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Sběr a statistické zpracování dat z mamografického screeningu v ČR.

Cervix.cz - program cervikálního screeningu v České republice [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Sběr a statistické zpracování dat z cervikálního screeningu v ČR.

Kolorektum.cz - program kolorektálního screeningu v České republice [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Sběr a statistické zpracování dat z kolorektálního screeningu v ČR.

KATAB - Registr katetrizačních ablací [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Centrální registr postihující problematiku srdečních katetrizačních ablací.

Pemetrexed [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®).

Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Projekt umožňuje zpřístupnit vhodnou formou informace z registrů určené veřejnosti, odborným lékařům využít informace z registru pro odbornou výzkumnou a publikační práci a umožnit řídícím pracovníkům zdravotnictví využít informace z registru jako podklad pro ekonomické plánování a rozhodování.

Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA)

Národní sada klinických standardů odborných zdravotních služeb je vyvíjena s cílem vytvořit celonárodní, standardizovaný nástroj pro zvyšování kvality péče založený na vědecky prokázaných klinických doporučeních, jejichž účinek lze měřit s využitím specifických ukazatelů kvality.

Interakce mezi pulzním tlakem, rychlostí pulzní vlny, augmentačním indexem, natriuretickými peptidy a echokardiografickými parametry a jejich prediktivní hodnota u akutního srdečního selhání [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pro optimalizaci péče o nemocné s akutním srdečním selháním je důležité stanovení prognózy. Cílem projektu je identifikovat nejvýznamnější neinvazivní prognostické ukazatele a vytvořit model kombinující tyto parametry k identifikaci nemocných ohrožených nepříznivým průběhem onemocnění.

Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Hlavním cílem projektu je pomoc akademickým institucím, jednotlivým interním útvarům a samostatným pracovištím VŚ v ČR jakož i vlastním pedagogickým odborným pracovníkům a studentům při získání teoretických a praktických znalostí v oblastech implementace procesního přístupu integrovaných systémů managementu.

Informační technologie v biomedicínském inženýrství [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Cílem projektu je vytvořit produktivní doktorský tým, který bude řešit aktuální problémy biomedicínských aplikací IT a svoje výsledky bude publikovat ve významných zahraničních periodikách, připravovat začlenění výsledků výzkumu do výuky a využívat výsledků v přípravě disertačních prací.

Moderní metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Zadavatel Zadavatel: Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA)

Schválený a podpořený projekt umožnil vytvoření autorizovaného software využitelného v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch prostřednictvím obrazů mozku z magnetické rezonance (MRI – magnetic resonance imaging).

METODA [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Kandrnal Vít

Management metastatického kostního postižení u pokročilých solidních nádorů: hodnocení kvality/kontrola kvality v reálné klinické praxi.

Uroweb [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Česká urologická společnost

Prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit.

Erbitux [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr pacientů s lokálně pokročilým karcinomem hlavy a krku, kteří jsou léčeni cetuximabem (Erbitux®).

REPLY [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Česká kardiologická společnost

Klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s plicní hypertenzí.

AMADEUS [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Kandrnal Vít

Klinický registr pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD).

Fragmentační a kvantitativní profilování volných nukleových kyselin v maternální plazmě u patologických a fyziologických těhotenství [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Projekt je zaměřen především na testování korelace mezi kvantitou a velikostí volné fetální NA v maternální plazmě v průběhu těhotenství u patologií a normálních kontrol. Budou porovnávána data z analýzy STR lokusů, SNP a z gonozomálních sekvencí.

RESET [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Strenková Jana

Zadavatel Zadavatel: prof. MUDr. Josef Marek, CSc. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)

Klinický registr pacientů s tumory v selární krajině.

Interb [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Kandrnal Vít

Mezinárodní klinický registr ErbB2-pozitivních pacientek s karcinomem prsu, které jsou léčeny lapatinibem.

UJO: Urology Joins Oncology [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Strenková Jana

Již ukončený klinický registr pro sledování a optimalizaci diagnostiky a léčby nemocných s hormonálně rezistentním karcinomem prostaty.

FEED: Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Projekt FEED v rámci eParticipation se zaměřuje na environmentální a energetické problémy. eParticipation (součást 7. rámcového programu EU) je přípravná akce na podporu vývoje a využití informačních a komunikačních technologií v legislativních a rozhodovacích procesech a v parlamentním a vládním prostředí, snažící se přitom o širší zapojení občanů a lepší legislativu.

Pancreas [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr pacientů s karcinomem pankreatu, kteří jsou léčeni erlotinibem (Tarceva®).

Indikátory účinnosti EMS podle odvětví [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Návrh nových indikátorů pro monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu a jejich reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností.

Volání 155 při vzniku CMP: změna chování jako důsledek dvouleté edukační kampaně a způsoby zvýšení povědomí o CMP [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Předmětem výzkumu bylo zjistit, zda došlo ke změně v reakci na příznaky CMP v České republice jako důsledek dvouleté edukační kampaně ve srovnání s daty z roku 2005. Dalším cílem bylo identifikovat prediktory této změny.

MEFANET [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.

RMG - Registry of Monoclonal Gammopathies [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klimeš Daniel

Multicentrický epidemiologický a explorativní projekt sledování incidence kostních příhod u pacientů s mnohočetným myelomem.

Nelineární multimodální registrace pro automatickou morfometrii obrazů mozku z MRI založenou na anatomicky omezených prostorových deformacích [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Návrh metody přesné registrace kombinující prvky intenzitních metod a metod založených na význačných objektech. Návrh vhodného deformačního modelu pro nelineární prostorové transformace obrazů mozku. Kvantifikované ověření navržených algoritmů na simulovaných obrazech mozku a umělých deformacích (GAČR 102/07/P263)

HARDROCK [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Komplexní onkologické centrum FN Ostrava

Retrospektivní sběr dat zaměřený na hodnocení krátkodobé i dlouhodobé výsledky léčby pacientů s nádory hlavy a krku.

AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Zadavatel Zadavatel: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Internetový portál zaměřený na interaktivní výuku akutní medicíny.

Tatoo [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Zadavatel Zadavatel: Evropská unie

Tatoo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework) je projektem 7. rámcového programu EU sdílející vizi jednotného evropského informačním prostoru pro životní prostředí. Klade si za cíl umožnit odborníkům i běžným uživatelům sdílet důvěryhodné a užitečné informace, ale také snadno nacházet informace, které jsou již k dispozici.

reGISTer [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Strenková Jana

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr monitorující epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku.

IKARUS - Incidence Kostních příhod u nÁdoRŮ prSu [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Strenková Jana

Zadavatel Zadavatel: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)

Již ukončený klinický registr zaměřený na analýzu incidence kostních příhod u pacientek s nádory prsu.

ARROW: Assessment and Reference Reports of Water Monitoring [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Vývojový projekt ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Sledování a hodnocení ekologického stavu vod.

Matematické modelování - FRVŠ 1123/2006 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Inovace předmětu "Úvod do matematického modelování".

Genomické profilování v predikci odpovědi na chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem konečníku [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Jarkovský Jiří

Zadavatel Zadavatel: Masarykův onkologický ústav (spoluřešitel)

Hlavním cílem projektu je za pomoci DNA čipů identifikovat profil genové exprese u primárních nádorů konečníku.

Výuka microarray analýzy - FRVŠ 2371/2006 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Jarkovský Jiří

Výuka microarray analýzy pomocí e-learningu.

Rozvojový projekt Matematické biologie [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Rozvojový projekt zaměřený na vybudování nového typu bakalářského i magisterského studia. Projekt si klade za cíl významně urychlit rozvoj zcela nového a žádaného studijního oboru Matematické biologie a zajistit pro jeho rozvoj garanci významných mezinárodních odborníků.

NOP On-line [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center ČR.

Rozvoj výuky klinických oborů moderními informačními technologiemi [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Integrovaný projekt Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU), Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity a pedagogicko-klinických pracovišť Fakultní nemocnice Brno, Masarykova onkologického ústavu a Fakultní nemocnice U svaté Anny. Projekt je zaměřen na podporu prezenční i distanční výuky moderních a na LF MU nově akreditovaných studijních oborů a dále na podporu pokročilé výuky ve všech klinických oborech.

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Ráček Jaroslav

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo informatiky ČR

Vědeckovýzkumný projekt pro Ministerstvo informatiky ČR, č. YA512006003 (2006-2007).

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard (FRVŠ č. 2608/2007) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klimeš Daniel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Projekt vyvíjející elektronickou knihovnu chemoterapeutických režimů, kterou lze využívat pro výukové účely i v klinické praxi.

Projekt 35 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Celorepublikový projekt onkologické péče pro ženy s karcinomem prsu do 35 let.

MDS - MyeloDysplastický Syndrom [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klimeš Daniel

Zadavatel Zadavatel: MDS sekce České hematologické společnosti ČLS JEP

Klinický registr pacientů s myelodysplastickým syndromem.

REaDY [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Ve spolupráci s neziskovou organizací Parent Project

REaDY (REgistr svalových DYstrofií) je klinický registr pacientů trpících Duchennovou/Beckerovou svalovou dystrofií (DMD/BMD), spinální muskulární atrofií (SMA), myotonickou dystrofií (DM) nebo facioskapulohumerální svalovou dystrofií (FSHD).

INCHEMBIOL - Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Základním cílem výzkumného záměru je komplexní přístup ke studiu vztahů mezi chemickými látkami přítomnými ve složkách životního prostředí a jejich biologickými účinky: studium osudu především persistentních chemických látek v prostředí a jejich vlivů na prostředí a živé organismy včetně člověka.

Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽP [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vědeckovýzkumný projekt pro Ministerstvo životního prostředí, projekt č. VaV 10-99-05 (2005-2007).

Implementace a validace robustního znalostního analytického systému UIRON pro oblast onkologie [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Akademie věd ČR

Projekt Implementace a validace robustního znalostního analytického systému UIRON pro oblast onkologie (dále jen UIRON) byl řešen jako projekt Akademie věd České republiky, č. 1ET208120511 v rámci programu Informační společnost.

Epidemiologická analýza výskytu vrozených vad a nádorů dětského věku v ČR - Grant IGA NR-9013-3/2006 [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Mužík Jan

Zadavatel Zadavatel: Ústav pro péči o matku a dítě - Praha

Projekt se podílí na registraci a monitoringu vrozených vad v ČR. Epidemiologie vrozených vad představuje multidisciplinární obor, jehož hlavním cílem je svými výsledky dávat podklady k hodnocení kvality péče v souvisejících oborech, jakož i podkladů k hodnocení zdravotní péče o mladou generaci.

Manažerský informační systém - datový sklad [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Masarykův onkologický ústav

Akademický projekt realizovaný na Masarykově onkologickém ústavu, vývoj datového skladu a implementace elektronické dokumentace onkologického pacienta přímo v provozu zdravotnického zařízení.

URANOS [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Thomayerova nemocnice

Již ukončený klinický registr pacientů se zhoubnými nádory varlat.

Herceptin [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Již ukončený klinický registr pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem.

Avastin [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Již ukončený klinický registr pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu, karcinomem plic nebo karcinomem ledvin, kteří byli léčeni Avastinem.

CAMELIA - Chronic MyEloid LeukaemIA [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

Analýza a návrh environmentálních datových modelů a vnějších rozhraní JSIŽP kompatibilních s EU [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Ráček Jaroslav

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Vědeckovýzkumný projekt pro Ministerstvo životního prostředí, projekt č. SM 250-3-03 (2003-2005).

HemIS - Hemophilia: Information System [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP

Již ukončený klinický registr pro průběžné a prediktivní hodnocení léčby hemofilie.

Víceoborová inovace studia matematické biologie [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holčík Jiří

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekt je zaměřen na kvalitativní rozvoj studijního programu Biologie PřF MU zvýšením konkurenceschopnosti MU, vyplývajícího ze změn ve výuce založených na spolupráci s výzkumnými a odbornými institucemi.

Vývoj softwarového řešení pro registrační projekty [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: University of Yale (USA)

Mezinárodní akademický projekt vývoje softwarové technologie ve spolupráci University of Yale (systém TrialDB).

Projekt MaSc [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klimeš Daniel

Vývoj softwarového systému (sběr a hodnocení dat) pro audit dat Národního programu screeningu karcinomu prsu v ČR.

TRITON - systém pro hodnocení stavu povrchových vod ČR [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Ráček Jaroslav

Zadavatel Zadavatel: Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS)

Projekt TRITON - systém pro hodnocení stavu povrchových vod ČR vznikl pod odbornou garancí Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Systém je vyvíjen od roku 2002 a navazuje na dřívější fázi projektu TRITON (A).

ATTRA [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Zadavatel Zadavatel: Česká revmatologická společnost

Multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků biologické terapie ankylozující spondylitidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a SLE (systémový lupus erythematosus).

SVOD - Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Ve spolupráci s Českou onkologickou společností

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců v nejen ČR, ale i v zahraničí (z tohoto důvodu byl portál vytvořen také v anglickém jazyce).

ALERT (Akutní LEukémie – klinický RegisTr) [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pro standardizovaný sběr diagnostických, prognostických a léčebných dat u pacientů s akutní leukémií (AL).