Výzkum a projektyVýzkumné skupiny IBA MU

Výzkumné skupiny IBA MU Predikce onkologické zátěže

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Skupina se zabývá predikcemi onkologické zátěže v České republice.


Vedoucí výzkumné skupiny:

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Kontakt: pavlik@iba.muni.cz

Prospektivní modelování incidence a prevalence zhoubných nádorů je potřebné zejména pro zodpovědné plánovaní nákladů na onkologickou péči. Česká onkologická společnost ČLS JEP a IBA MU společně vyvinuly informační systém, který s využitím dat z populačních záznamů, klinických registrů a údajů poskytnutých panelem klinických expertů umožňuje predikovat onkologickou zátěž české populace v nadcházejících letech. Přesněji řečeno, cílem predikcí je prospektivní odhad onkologických pacientů, kteří budou potřebovat protinádorovou léčbu, přičemž predikce jsou počítány pro hlavní onkologické diagnózy.

Použitý model byl navržen s ohledem na rozsah onemocnění, neboť pro odhad očekávané délky života pacienta (a tím i očekávaných nákladů na jeho léčbu) je často nejdůležitějším faktorem klinické stadium v době diagnózy. Odhad prevalence nádorových onemocnění nelze získat přímo z populačních dat, neboť ověřené záznamy v Národním onkologickém registru (NOR) jsou retrospektivní (poslední záznamy popisují epidemiologickou situaci vždy cca 3 roky zpětně), údaje proto musí být modelovány. Modelování incidence a prevalence zhoubných nádorů je však pouze prvním krokem v procesu predikce zaměřené na potenciálně léčené onkologické pacienty; odhady prevalence musí být dále korigovány na počty pacientů, kteří z jakéhokoli důvodu nepodstoupí léčbu (v úvahu musí být bráno přežití pacientů diagnostikovaných a léčených v minulosti, dále kontraindikace léčby, odmítnutí léčby pacientem, pokročilé stadium onemocnění apod.).

První část odhadovaného počtu budoucích pacientů vyžadujících protinádorovou léčbu je založena na incidenci daného typu nádoru, která je korigována s využitím procenta aktuálně léčených pacientů; tento podíl lze získat z NOR. Druhou část odhadovaného počtu potenciálně léčených onkologických pacientů lze vypočítat z počtu pacientů diagnostikovaných v minulosti a pravděpodobnosti jejich přežití v daném roce. Odhadnutá prevalence dříve diagnostikovaných pacientů je pak využita k odhadu počtu pacientů, u nichž primární onemocnění v daném roce pravděpodobně zrelabuje nebo zprogreduje, a kteří tudíž rovněž budou potřebovat protinádorovou léčbu.

Vybrané publikace

  • Dušek L, Pavlík T, Májek O, Büchler T, Mužík J, Malúšková D, Koptíková J, Bortlíček Z, Abrahámová J. Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 – analysis of the Czech National Cancer Registry. Klinická onkologie 2015; 28(1): 30-43. doi: 10.14735/amko201530.
  • Pavlík T, Májek O, Mužík J, Koptíková J, Slavíček L, Fínek J, Feltl D, Vyzula R, Dušek L. Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012; 12: 117. doi: 10.1186/1471-2458-12-117.
  • Dušek L, Pavlík T, Májek O, Koptíková J, Gelnarová E, Mužík J, Vyzula R, Fínek J. Information System for Predictive Evaluation of Cancer Epidemiology and the Number of Cancer Patients in the Czech Republic. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 19 s. ISBN 978-80-247-3244-2.

 


Zpět