Výzkum a projektyVýzkumné skupiny IBA MU

Výzkumné skupiny IBA MU Hodnocení zdravotní péče

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Skupina hodnocení zdravotní péče Institutu biostatistiky a analýz MU se podílí na zavádění procesů komplexního hodnocení kvality a nákladovosti zdravotní péče, tzv. Health Technology Assessment (HTA).


Vedoucí výzkumné skupiny:

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Kontakt: jarkovsky@iba.muni.cz

Skupina se podílí na řadě projektů, jejichž cílem je poskytovat zdravotnickým zařízením komplexní informační servis týkající se charakteristik pacientů, jejich migrace, léčebné zátěže a výsledků léčby při současné možnosti srovnání s celkovým benchmarkingem v rámci jejich spádové oblasti i celé České republiky.

Technické řešení vyvíjené na IBA MU umožňuje propojit různé informační zdroje dostupné, ale dosud nevyužívané, v rámci zdravotnických zařízení do jednotné parametrické struktury. Takto získaná data jsou využitelná pro zodpovězení otázek managementu i lékařů zdravotnických zařízení, které dosud nebylo možné řešit s pomocí údajů v dílčích datových zdrojích. V současnosti nejrozvinutější je zaměření na oblast onkologie, které propojuje administrativní data nemocnic, data Národního onkologického registru a databázi zemřelých ČR. Typickými výstupy je celkový přehled onkologických pacientů a jejich léčby ve zdravotnických zařízeních, jejich klinická a geografická migrace, využití a výsledky centrové péče, popřípadě specializované výstupy zaměřené buď na konkrétní diagnózy a/nebo léčebné modality. Obecně však lze navržené technické řešení použít i pro jiné medicínské obory a provádět tak analýzy u prakticky libovolných diagnostických skupin.

Vybrané projekty

PET/CT-CZ(Q)

  • Projekt PET/CT-CZ(Q) si klade za cíl podložit exaktními a reprezentativními daty oblast plánování a optimalizace kapacit pro vyšetření pomocí PET/CT v regionech ČR. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobě udržitelnou a snadno aktualizovanou datovou základnu hodnocení této oblasti medicíny. Mapování provedených vyšetření PET/CT, jejich indikace a validované predikce očekávatelných počtů vyšetření v budoucnosti mohou přinést racionální podklady pro plánování v této oblasti léčebné péče. Jelikož jsou vyšetření PET/CT dominantně indikována u onkologických pacientů, tvoří tato oblast hlavní část plánovaných analýz. Projekt však počítá se zpracováním klinických údajů od všech diagnostických skupin s indikací PET/CT vyšetření. Návrh projektu je založen na zpracování již získaných a existujících dat. Zejména jde o data Národního onkologického registru ČR jako populačního zdroje dat a dále o reprezentativní data klinické praxe generovaná zpracováním administrativních dat významných zdravotnických zařízení.
    http://pet-ct.hodnoceni-zdravotni-pece.cz

Návrh indikátorů kvality léčebné péče

  • Využitelnost spojených dat projektů pro hodnocení kvality a výsledků léčebné péče jde napříč jednotlivými projekty, z nichž každý může přispět k návrhu jejich indikátorů. Typickým příkladem je hodnocení přežití pacientů, délky setrvání na léčbě, času do zahájení léčby a včasné dostupnosti péče nebo detailní rozbor nasazení a efektivity centrové léčby. Samostatnou kapitolou je pak hodnocení standardů léčby jako je dodržení posloupnosti a časové návaznosti léčebných kroků, dodržení náplně modalit léčby nebo výskyt komplikací léčby.

Rozbor onkologické léčebné zátěže ve zdravotnických zařízeních

  • Výstupy projektu charakterizují léčebnou zátěž zdravotnických zařízení zúčastněných v projektu onkologickými pacienty na základě spojených administrativních dat a údajů Národního onkologického registru. V přehledném reportu je analyzována struktura diagnóz pacientů, jejich základní demografické a klinické charakteristiky a trendový vývoj jejich incidence a prevalence. Zvláštní pozornost je věnována struktuře pacientů z pohledu jejich průchodu zdravotnickým zařízením v různých fázích léčby onemocnění a migraci mezi zdravotnickými zařízeními z pohledu geografického i klinického. Výsledky léčby jsou popsány pomocí analýzy přežití při současné standardizaci na věk, pohlaví a klinické stádium pacientů. Výsledky individálních zdravotnických zařízení jsou doplněny srovnáním s benchmarkovou databází KOC.

Rozbor centrové onkologické léčby a jejích výsledků

  • Report rozšiřuje standardní rozbor onkologické zátěže zdravotnického zařízení o detailní analýzu centrové léčby solidních nádorů i hematoonkologických malignit. Součástí výstupu je přehled molekul centrové onkologické léčby, jejich forma podání a datum dostupnosti, jednotlivá zdravotnická zařízení jsou charakterizována celkovými počty léčených pacientů dle onkologických onemocnění, incidencí a prevalencí léčených pacientů a jejich trendů v čase a predikcí počtu léčených pacientů pro další období. Léčení pacienti jsou popsáni svojí demografickou a klinickou typologií, migrací a výsledky své léčby z pohledu celkového přežití a setrvání na léčbě.

Vybrané publikace

  • Blaha M, Janča D, Klika P, Mužík J, Dušek L.: Project I-COP - Architecture of Software Tool for Decision Support in Oncology. Studies in Health Technology and Informatics 2013; 186: 130–134.
  • Dušek L, Petera J, Doležal J, Válek V, Pavlík T, Májek O, Burger M, Gregor J, Koptíková J, Mužík J. Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ(Q). Acta Medicinae 2014, 6: 30-34.

 


Zpět