Výzkum a projektyPublikace - knihy a monografie

Knihy, monografie, učebnice, skripta

Řazeno podle: roku | typu | autorů

Abrahámová, J., Dušek, L., (eds.): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 2003 ISBN 80-247-0499-4

Abrahámová, J., Povýšil, C., Dušek, L., Malbohan, I., Novák, J.: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J., Adamová, Z., Bačovský, J., Bajčiová, V., Bednařík, O., Blatný, J., Büchler, T., Crha, I., Čermák, A., Doleželová, H., Dušek, L., Dvořák, K., Fabian, P., Fait, V., Fassmann, A., Fiala, J., Fiala, L., Fínek, J., Foretová,: Obecná onkologie. Praha: Galén, 2011. 2011 ISBN 978-80-7262-715-8

Adam, Z., Vorlíček, J., Koptíková, J.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 2003 ISBN 80-247-0677-6

Drozdová, E., Balueva, T.S., Veselovskaya, E., Smrčka, V., Benešová, J., Bůzek, F., Erban, V., Kanický, V., Matějíčková, A., Ovesná, P., Nejezchlebová, H., Vaňharová, M., Zocová, J.: Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2011 ISBN 978-80-210-5643-5

Dušek, L, et al.: Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Dušek, L., Haruštiaková, D., Martínková, N.: Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008. 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., eds.: Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2005. 2005 ISBN 80-210-3907-8

Dušek, L., Hřebíček, J., Žižka, J.: Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2006. 2006 ISBN 80-7355-070-9

Dušek, L., Mihál, V., Štípek, S., Potomková, J., Schwarz, D., Šnajdrová, L., Štuka, Č.: MEFANET report 01: Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2008 ISBN 978-80-210-4539-2

Dušek, L., Némethová, D., Hřebíček, J.: Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2007. 2007 ISBN 978-80-210-4370-1

Dušek, L., Žaloudík, J., (eds.): Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Brno: Klinická onkologie 17 - Supplement, 2004. 2004 ISSN 0862 - 49

Dušek, L., Žaloudík, J., Bourek, A., Kay, J., (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Dušek, L., Žaloudík, J., Indrák, K.: Klinická onkologie, Supplement 1/2007 - monografické vydání. Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR.. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007. 2007 ISSN 0862-495 X

Gander, W., Hřebíček, J.: Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 4th, expanded and rev. ed.. Heidelberg: Springer, 2004. 2004 ISBN 3-540-21127-6

Holčík, J.: Modelování a simulace biologických systémů. Praha: ČVUT, 2006. 2006 ISBN 80-01-03470-4

Hřebíček, J., Holčík, J.: Proceedings of the 6th Summer School on Computational Biology. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 2010 ISBN 978-80-7204-698

Hřebíček, J., Kalina, J., Piliar, F., Manhart, J., Součková, K.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích (2. vydání). Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2011. 2011

Hřebíček, J., Kalina, J., Tomek, J.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2010. 2010 ISBN 978-80-85763-56

Hřebíček, J., Ministr, J., Pitner, T.: 7. letní škola aplikované informatiky. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2010. 2010 ISBN 978-80-85763-59

Hřebíček, J., Pospíšil, Z., Urbánek, J.: Úvod do matematického modelování s využitím Maple. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 2010 ISBN 978-80-7204-691

Hřebíček, J., Ráček, J.: 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 2006 ISBN 80-210-4146-3

Hřebíček, J., Soukopová, J.: Dobrovolné podnikové zprávy o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2008. 2008 ISBN 978-80-7212-495-4

Hřebíček, J., Swayne, D.: Proceedings of the International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2007). Wien: IFIP, 2007. 2007 ISBN 978-3-901882-22-7

Hřebíček, J., Žižka, J.: Vědecké výpočty v biologii a medicíně. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 2007

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L.: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2013 ISBN 978-80-210-6504-8

Matoušková, M., Abrahámová, J., Drlík, P., Dušek, L., Fínek, J., Hanek, P., Hanuš, M., Hiblbauer, J., Holečková, P., Jarolím, L., Kubíček, V., Macek, P., Mužík, J., Nouza, K., Nováková, D., Petřík, A., Zámečník, L.: Praktická urologie v kazuistikách. Praha: Axonite, 2013. 2013 ISBN 978-80-904899-4-3

Némethová, D., Jedlička, L., Mičieta, K.: Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Mnohorozmerné štatistické analýzy v biológii. Bratislava: Elita, 2008. 2008 ISBN 978-80-8044-079-4

Novikmec, M., Svitok, M., Bulánková, E., Čiamporová-Zaťovičová, Z., Derka, T., Halgoš, J., Hamerlík, L., Illéšová, D., Illyová, M., Krno, I., Lukáš, J., Némethová, D., Pastuchová, Z., Stašiov, S., Šporka, F., Štefková, E., Tirjaková, E., Tomajka, J., Bitu: Limnology of streams in the Poloniny National Park (the East Carpathians, Slovakia). Zvolen: Technical University in Zvolen, 2007. 2007 ISBN 978-80-228-1824-7

Ondruš, J., Dvořák, V., Dušek, L., Májek, O.: Screening karcinomu děložního hrdla. Brno: Maxdorf, 2013. 2013 ISBN 978-80-7345-322-0

Peterková, H., Skřivanová, K., Zamastilová, H., Svěrák, T., Brančíková, D., Elfmarková, N., Anderková, Ľ., Bendová, M., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Nedvěd, J., Holoubková, E., Protivánková, M., Dušek, L.: Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 2015 978-80-210-8042-3

Ráček, J.: Strukturovaná analýza systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 2006 ISBN 80-210-4190-0

Seifert, B., Král, N., Májek, O., Suchánek, Š.: Screening kolorektálního karcinomu. Praha: Maxdorf, 2015. 2015 978-80-7345-444-9

Schwarz, D., Dušek, L.: Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 2006 ISBN 80-210-4213-3

Schwarz, D., Dušek, L.: Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 2005 ISBN 80-210-3924-8

Schwarz, D., Dušek, L., Bareš, M., Bienertová Vašků, J., Feberová, J., Kofránek, J., Komenda, M., Ludíková, B., Mayer, J., Majerník, J., Polčák, R., Potomková, J., Procházka, M., Raudaschl, A., Štourač, P., Štěrba, J., Štípek, S., Štuka, Č., Tachecí, I.,: Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno: Facta Medica, 2014. 2014 978-80-904731-9-5

Schwarz, D., Dušek, L., Štípek, S., Mihál, V., Paton, C.: MEFANET report 02: Edukační sborník z 2. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2009 ISBN 978-80-210-4851-5

Schwarz, D., Komenda, M., Štípek, S., Mihál, V., Dušek, L.: MEFANET report 03: Edukační sborník z 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 2010 ISBN 978-80-210-5302

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J., Adam, Z., Adámková Krákorová, D., Babičková, L., Balšíková, K., Bartošová, D., Bednařík, O., Beneš, Z., Berger, R., Bohatá, Š., Brhel, P., Brychta, T., Brychtová, Y., Buliková, A., Burkoň, P., Čapov, I., Čermák, A., Č: Vnitřní lékařství. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 2011 ISBN 978-80-247-2110-1

Soukopová, J., Malý, I., Bakoš, E., Neshybová, J., Špaček, D., Hřebíček, J., Hájek, M.: Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2011. 2011 ISBN 978-80-85763-60-7

Szabó, Z., Holčík, J.: Sborník 7. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství. Praha: ČVUT, 2005. 2005 ISBN 978-80-01-03777-5

Šmarda, J., Doškář, J., Pantůček, R., Růžičková, V., Koptíková, J.: Metody molekulární biologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 2005 ISBN 80-210-3841-1

Špinar, D., Saur, V., Ráček, J., Némethová, D., Hřebíček, J., Hejč, M., Bubeníčková, H., Pavlíček, R.: Přístupnost webových stránek orgánů státní správy. Brno: Auditorium, 2007. 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Štuka, Č., Martinková, P., Vejražka, M., Trnka, J., Komenda, M.: Testování při výuce medicíny. Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách. Praha: Karolinum, 2013. 2013 ISBN 978-80-246-2369-6