Výzkum a projektyProjekty smluvního výzkumu

Projekty smluvního výzkumu

EMPIRE

Start projektu Start projektu: 2014

Klinický registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

ATHRO 2

Doba řešení Doba řešení: 2014–2015

Zadavatel Zadavatel: Česká kardiologická společnost ČLS JEP

Již ukončený průzkum compliance pacientů a používání antiagregační terapie u pacientů s akutním koronárním syndromem po hospitalizaci v PCI centrech v České republice.

KELLY

Start projektu Start projektu: 2014

Zadavatel Zadavatel: Společnost českých patologů ČLS JEP

Registr výsledků vyšetření na přítomnost mutace EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice.

POPE

Doba řešení Doba řešení: 2014–2018

Zadavatel Zadavatel: COPD PLATFORM

Již ukončený klinický registr pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) ve středoevropských a východoevropských zemích.

CHOPN

Start projektu Start projektu: 2013

Zadavatel Zadavatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Neintervenční multicentrická observační, prospektivní databáze zaměřená na sběr a analyzování dat o reálném stavu mortality a morbidity v neselektované skupině nemocných s CHOPN.

Melanom

Start projektu Start projektu: 2013

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientů s melanomem, kteří jsou léčeni dabrafenibem (Tafinlar®), ipilimumabem (Yervoy®), nivolumabem (Opdivo®), trametinibem (Mekinist®), pembrolizumabem (Keytruda®) a/nebo vemurafenibem (Zelboraf®).

PET/CT-CZ(Q)

Doba řešení Doba řešení: 2013–2014

Zadavatel Zadavatel: Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF)

Již ukončený projekt pro vybudování datové základny pro monitoring počtu a indikace vyšetření PET/CT v praxi klinických center ČR.

OVARIA

Doba řešení Doba řešení: 2012–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Již ukončený klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které byly léčeny bevacizumabem (Avastin®) a/nebo olaparibem (Lynparza®).

Breast

Doba řešení Doba řešení: 2011–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Již ukončený klinický registr pacientek s karcinomem prsu, které byly léčeny trastuzumabem (Herceptin®), lapatinibem (Tyverb®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo everolimem (Afinitor®).

Corect

Doba řešení Doba řešení: 2011–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Již ukončený klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), kteří byli léčeni cetuximabem (Erbitux®), bevacizumabem (Avastin®) a/nebo panitumumabem (Vectibix®).

Tulung

Start projektu Start projektu: 2011

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří jsou léčeni bevacizumabem (Avastin®), erlotinibem (Tarceva®), gefitinibem (Iressa®), pemetrexedem (Alimta®), afatinibem (Giotrif®) a/nebo nintedanibem (Vargatef®).

Magister

Doba řešení Doba řešení: 2011–2018

Zadavatel Zadavatel: Společnost českých patologů ČLS JEP

Již ukončený registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu, se zvláštním důrazem na sběr dat o počtu vyšetření HER2/neu statusu v české populaci.

Pemetrexed

Start projektu Start projektu: 2009

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Klinický registr pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem, kteří jsou léčeni pemetrexedem (Alimta®).

Amadeus

Doba řešení Doba řešení: 2008–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Již ukončený klinický registr pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) nebo diabetickým makulárním edémem (DME), kteří byli léčeni nákladnou anti-VEGF léčbou.

RenIS

Doba řešení Doba řešení: 2007–2018

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Již ukončený klinický registr pacientů se zhoubným nádorem ledvin, kteří byli léčeni bevacizumabem (Avastin®), everolimem (Afinitor®), pazopanibem (Votrient®), sorafenibem (Nexavar®), sunitinibem (Sutent®) a/nebo temsirolimem (Torisel®).

reGISTer

Doba řešení Doba řešení: 2006–2019

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Již ukončený klinický registr, který monitoroval epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku.

CAMELIA – Chronic MyEloid LeukaemIA

Start projektu Start projektu: 2004

Zadavatel Zadavatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Slovenská hematologická a transfuziologická spoloč

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

ATTRA

Start projektu Start projektu: 2002

Zadavatel Zadavatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků biologické terapie ankylozující spondylitidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a SLE (systémový lupus erythematosus).