Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.


Hlavním cílem projektu bylo formou navázání a posilování spolupráce s tuzemskými a zahraničními odbornými pracovišti a subjekty získat know-how a získat a vyměnit si zkušenosti a odborné informace z oblasti telemedicíny. Tento cíl byl podpořen spoluprací se zkušenými partnery v tomto oboru a několika klíčovými aktivitami. V průběhu projektu vzniklo svou činností v ČR unikátní Národní telemedicínské centrum zabývající se vědecko-výzkumnou činností v oblasti eHealth, která zaměstnává lékařské, technické a administrativní pracovníky zaměřující se na rozvoj eHealth, telemedicíny a asistivních technologií v ČR. Nové znalosti, poznatky, zkušenosti, partnerství, atd. byly získávány díky účastem na různých setkáních, konferencích, jednáních, workshopech, seminářích a stážích, jak v ČR, tak v zahraničí. Veškeré poznatky byly dále využity k dalšímu rozvoji centra a povědomí o něm, byly předávány a šířeny dalším odborným pracovištím, byly využívány pro potřeby vzdělávání cílových skupin projektu, pro vědecko-výzkumnou činnost centra, propagaci eHealth a telemedicíny a v neposlední řadě i pro léčbu pacientů centra formou telemonitorace. Na základě získaných zkušeností a znalostí bylo navázáno několik partnerství s českými i zahraničními institucemi, univerzitami a podniky, jejichž cílem byla spolupráce na společných grantech, realizaci projektů, spolupráce na výzkumu, testování atd., která pokračují na společné vědecké práci i po skončení projektu.

  • Odborný garant: doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (Fakultní nemocnice Olomouc)
  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth (CZ.1.07/2.4.00/17.0071)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu


Zpět