Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU

BCIME – Building Curriculum Infrastructure in Medical Education

Doba řešení Doba řešení: 2018–2021

Projekt BCIME přinese metodiku a jednotnou ICT platformu pro optimalizaci kurikula na lékařských fakultách v pěti evropských zemích.

iPAAC – Inovativní partnerství pro boj proti rakovině

Start projektu Start projektu: 2018

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Cílem společné akce iPAAC (Innovative Partnership for Action Against Cancer), která sdružuje 24 partnerů z evropských zemí, je navázat na výstupy společné akce CANCON a prosadit inovativní přístupy boje proti nádorovým onemocněním.

WAVES – Widening Access to Virtual Educational Scenarios

Doba řešení Doba řešení: 2016–2018

Projekt WAVES se zabývá oblastí virtuálních klinických scénářů a simulací, souhrnně nazývanou scenario-based learning (SBL).

TAME – Training Against Medical Error

Doba řešení Doba řešení: 2015–2018

Cílem projektu je implementovat inovativní pedagogické metody, díky nimž se studenti mohou učit vyhýbat se chybám v klinickém rozhodování.

MedCIn – Medical Curriculum Innovations

Doba řešení Doba řešení: 2015–2017

V rámci projektu MEDCIN je vyvíjeno inovativní metodologické zázemí pro komplexní hodnocení a mapování medicínských kurikul s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, včetně webových vizualizačních nástrojů.

CROESUS – Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS

Doba řešení Doba řešení: 2014–2016

Projekt CROESUS mění tradiční způsoby medicínského vzdělávání a klinickou část učebního procesu posouvá z klasických učeben směrem k aktivnímu učení.

CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control

Doba řešení Doba řešení: 2014–2017

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Česká republika se svým onkologickým informačním systémem byla vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN).

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Projekt byl zaměřen na další kvalitativní rozvoj akreditovaného studijního oboru „Matematická biologie“, který je součástí programu Biologie PřF MU.

Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Vzdělávání v klinické medicíně čelí nedostatku kontaktů mezi studenty a pacienty, neboť se snižuje doba pobytu pacientů v nemocnicích. Projekt proto inovoval klinickou fázi studia medicíny s využitím virtuálních pacientů a dalších nástrojů kazuistické výuky.

Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Projekt byl zaměřen na rozšíření odborných dovedností akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílení jejich vzájemné odborné komunikace.

Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Podstatou projektu bylo zvýšení znalosti a praktických dovedností studentů lékařství v oblasti eHealth.

OPTIMED – optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Cílem projektu je komplexní inovace systému výuky oboru Všeobecného lékařství na LF MU a posílení výuky orientované na řešení problému v souladu s uplatněním absolventa v oblasti klinické i akademické.

Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

Rektum.cz

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Zadavatel Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole

Portál rektum.cz je věnován především vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice nádorů rekta – diagnózy C20 (dle MKN-10).

TaToo – Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Tatoo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework) je projektem 7. rámcového programu EU sdílející vizi jednotného evropského informačním prostoru pro životní prostředí. Klade si za cíl umožnit odborníkům i běžným uživatelům sdílet důvěryhodné a užitečné informace, ale také snadno nacházet informace, které jsou již k dispozici.

Vzdělávací síť hemofilických center

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Vytvoření vzdělávací sítě hemofilických center, která vyřešila problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání napříč regiony ČR.

Vzdělávací síť iktových center

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Vytvoření vzdělávací sítě iktových center, která vyřešila problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání napříč regiony ČR.

Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Cílem projektu bylo sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bylo s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále byly vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult.

Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Hlavním cílem projektu je pomoc akademickým institucím, jednotlivým interním útvarům a samostatným pracovištím VŠ v ČR jakož i vlastním pedagogickým odborným pracovníkům a studentům při získání teoretických a praktických znalostí v oblastech implementace procesního přístupu integrovaných systémů managementu.

Víceoborová inovace studia matematické biologie

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Projekt byl zaměřen na kvalitativní rozvoj studijního programu Biologie PřF MU.

FEED – Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues

Doba řešení Doba řešení: 2008–2009

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Projekt FEED v rámci eParticipation se zaměřuje na environmentální a energetické problémy. eParticipation (součást 7. rámcového programu EU) je přípravná akce na podporu vývoje a využití informačních a komunikačních technologií v legislativních a rozhodovacích procesech a v parlamentním a vládním prostředí, snažící se přitom o širší zapojení občanů a lepší legislativu.