Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Vývoj a implementace metodiky hodnocení účinnosti adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Doba řešení Doba řešení: 2014–2014

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Vytvoření systému pro monitoring adresného zvaní v rámci informační podpory českých screeningových programů.


V roce 2014 byl Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR) zahájen projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“, v jehož rámci jsou pojištěnci, kteří se dlouhodobě neúčastní programů screeningu zhoubných nádorů, zváni na screeningová vyšetření. Zvaní na vyšetření je realizováno a sledováno pomocí tzv. IT manuálu, který byl ve spolupráci Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), MZ ČR a zdravotních pojišťoven (ZP) vyvinut během roku 2013. V průběhu řešení projektu „Vývoj a implementace metodiky hodnocení účinnosti adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR“ byla připravena metodika a realizovány procesy směřující k agregaci dat ZP o adresném zvaní prostřednictvím Národního referenčního centra (NRC), bylo provedeno detailní vyhodnocení získaných dat podle připravené metodiky, podle které byly připraveny pravidelné monitorovací zprávy pro MZ ČR. Metodika a výsledky byly konzultovány se zástupci odborné lékařské veřejnosti a ZP.

V období od ledna do září 2014 bylo celkem pozváno více než 1,6 milionu osob, zdravotní pojišťovny tedy zasílají přibližně 150–200 tisíc pozvánek měsíčně. Do dosud nejméně navštěvovaného programu screeningu kolorektálního karcinomu bylo pozváno nejvíce pojištěnců: přes 1,25 milionu českých mužů a žen ve věku 50 až 70 let. Z téměř 3,4 milionů českých žen ve věku od 25 do 70 let jich bylo na screening karcinomu děložního hrdla pozváno za hodnocených 9 měsíců 14,8 %. Z více než 1,8 milionů českých žen v cílové populaci mamografického screeningu jich bylo pozváno 23,9 %. Mnohem výraznější část populace byla pozvána na screening kolorektálního karcinomu: z celkem 2,8 milionů osob pozvánku dostalo 44,1 %. U screeningu děložního hrdla, kde byla pozvána relativně malá část žen dlouhodobě odmítajících preventivní vyšetření, byla míra účasti 8,1 %. U dalších dvou screeningových programů byla pozorována vyšší účast, konkrétně 12,6 % u screeningu karcinomu prsu a 14,2 % u screeningu kolorektálního karcinomu.

Vedle monitorovacích zpráv byly výsledky projektu průběžně publikovány v odborných periodicích, prezentovány na specializovaném sympoziu a průběžně na odborných konferencích, pro MZ ČR byly vytvořeny podklady k tiskovým zprávám o projektu adresného zvaní. IBA MU rovněž průběžně aktualizoval webové portály o screeningu zhoubných nádorů www.mamo.cz, www.kolorektum.cz a www.cervix.cz. Komplexní zpráva o aktuálním stavu screeningových programů v roce 2014 byla publikována jako samostatné vydání časopisu Klinická onkologie. Lze očekávat, že nastavený systém adresného zvaní přispěje k větší informovanosti veřejnosti v ČR a vyšší účasti na screeningových programech, které prokazatelně snižují úmrtnost na zhoubná nádorová onemocnění.

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem 36/14/NAP.
  • Stručný přehled výsledků: Komplexní zpráva o aktuálním stavu screeningových programů v roce 2014 včetně průběžných výsledků projektu zvaní byla publikována jako samostatné vydání časopisu Klinická onkologie (Klinická onkologie 2014; 27(Supplementum 2): 2S3–2S137).


Zpět