Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty INCHEMBIOL – Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni

Doba řešení Doba řešení: 2005–2011

Základním cílem projektu byl komplexní přístup ke studiu vztahů mezi chemickými látkami přítomnými ve složkách životního prostředí a jejich biologickými účinky: studium osudu především persistentních chemických látek v prostředí a jejich vlivů na prostředí a živé organismy včetně člověka.

Osud je v tomto pojetí představován souhrnem transportních (od jejich vstupů do prostředí, přes transport ve složce, kam primárně vstupují, transport mezi složkami a dálkový transport prostředím) a transformačních procesů (abiotické a biotické transformace), což vyžaduje studium distribučních rovnováh, vlastností podmiňujících jejich chování v prostředí, studium průběhu transformačních reakcí a jejich produktů.

Tento komplexní přístup je součástí dlouhodobých výzkumných aktivit centra RECETOX. Je založen na hledání příčinných souvislostí mezi chemickou (přítomnost chemických látek v prostředí) a biologickou (mechanismy účinků na živé organismy) částí problému chemické kontaminace prostředí.

Takto pojatý cíl výzkumného záměru vyžaduje interdisciplinární týmovou spolupráci specialistů řady přírodovědných disciplin a je přístrojově a finančně nákladnou záležitostí.

Zatímco specializované přírodovědné obory progresivně studují základní chemické a biologické procesy na atomové a molekulární úrovni (např. strukturní chemie, molekulární biologie), komplikovanější přirozeně existující komponenty (např. atmosféra, geosféra, biosféra, reálné ekosystémy) jsou stále prostudovány velmi málo, a pochopení jejich struktury a funkce není dostatečné.

Mezi velmi aktuální globální problémy současné společnosti a celé planety patří kontaminace všech složek prostředí chemickými látkami produkovanými nejrůznějšími lidskými činnostmi. Tato kontaminace má nejen prokázané globální důsledky jako jsou oteplování planety nebo zvýšené hladiny UV záření v atmosféře, ale byly prokázány i přímé negativní a/nebo dlouhodobé (chronické) negativní efekty kontaminantů na živé organismy. Často ale není zcela jasné, do jaké míry jsou procesy v atmosféře a geosféře vyvolávány antropogenní činností a do jaké míry se jedná o přirozené procesy vývoje těchto systémů.

Výzkumný záměr byl zaměřen na získání nových vědeckých informací a experimentálních údajů souvisejících s problémem chemické kontaminace prostředí persistentními, toxickými látkami (persistentní organické polutanty, těžké kovy, organokovové látky) a jejích důsledků. Bylo třeba jednak odlišit tuto kontaminaci od přirozené migrace látek v atmosféře, biosféře a geosféře, jednak sledovat interakce sledovaných látek s prostředím v rámci těchto sfér.

Základním cílem záměru bylo poznání osudu a negativních dopadů chemických látek v reálných ekosystémech za propojení aktivit několika vědních disciplín studujících:

 • chemické látky v prostředí – osud, transport a transformace, distribuci ve složkách a mezi složkami; jejich stanovení v různých abiotických a biotických složkách životního prostředí;
 • abiotické procesy v prostředí – diferenciace a migrace látek v atmosféře a geosféře – geologie, geochemie, paleontologie a klimatologie;
 • vlivy chemických látek na živé organismy – biochemická toxikologie, genotoxikologie, ekotoxikologie, ekologická epidemiologie;
 • ekologická a humánní rizika kombinující poznatky více disciplin pro kvantifikaci existujících rizik.

Řešení projektu probíhalo ve třech vzájemně propojených úrovních:

 • experimentální (laboratorní) studium,
 • studium procesů v podmínkách reálných ekosystémů,
 • analýza rizik, kritická analýza informačních zdrojů a vývoj informačních nástrojů.

Řízení a prezentace výsledků záměru bylo realizováno v několika rovinách:

 • pravidelné semináře a porady uvnitř skupin – nejméně jedenkrát za 14 dnů,
 • pravidelné semináře mezi skupinami Nosných směrů záměru – nejméně jedenkrát za 2 měsíce,
 • pravidelné prezentační workshopy záměru – jedenkrát za půl roku,
 • pravidelné porady vedoucích VČP – jedenkrát za měsíc,
 • pravidelné porady vedoucích NSZ a koordinátora záměru – jedenkrát za tři měsíce,
 • prezentace výsledků záměrů – konference a workshopy pořádané jednotlivými řešitelskými skupinami,
 • veřejné prezentace (konference a workshopy) cíleně zaměřené na výsledky záměru pro širší odbornou veřejnost,
 • publikace v odborném tisku,
 • webová stránka výzkumného záměru.

Další důležité informace:

 • Odborný garant: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí)
 • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) v rámci výzkumného záměru. Projekt je evidován pod identifikačním kódem MSM0021622412.
 • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu INCHEMBIOL
INCHEMBIOL – Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni

URL URL: http://www.recetox.muni.cz/inchembiol/


Zpět