Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Integrativní vývoj multimodálního rizikového skóre pro odhad relapsu u pacientek s karcinomem prsu

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Popovici Vlad

Doba řešení Doba řešení: 2013–2015

Vytvoření kombinovaného histopatologicko-genového expresního prognostického skóre pro karcinom prsu a metody pro analýzu histopatologických obrazů samostatně nebo v kombinaci s molekulárními daty.


Hlavním cílem projektu bylo přemostit histopatologické čtení nádorových tkáňových řezů a molekulárních genomických dat integrací obou modalit do vylepšeného rizikového skóre pro relaps. Dosavadní praxe považovala patologické vyšetření a molekulární profilování za dva nezávislé kroky diagnózy nádoru. Vyšli jsme z předpokladu, že kvantitativními metodami analýzy obrazu mohou být objeveny některé nové histopatologické charakteristiky nádoru, které normálně nejsou patologem vyhodnocovány, ale jsou buď prediktory molekulárních procesů, a/nebo představují jejich doplňky vylepšující patologické hodnocení nádoru a rizikové skóre. Výsledkem tohoto projektu jsou softwarové nástroje pro nalezení obrazových charakteristik tkáňových řezů a vylepšená metoda odhadu rizikového skóre, které mohou být využity patologem a onkologem k lepší rizikové diagnostice nádoru.

  • Podpora: Projekt podpořila Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA) v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ III. na léta 2010–2015“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NT14134.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI


Zpět