Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Diagnostika bronchogenního karcinomu u nemocných s těžkou formou CHOPN pomocí výpočetní tomografie

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hejduk Karel

Doba řešení Doba řešení: 2015–2015

Příprava metodicky správného způsobu multicentrického sledování a zaznamenávání výsledku vyšetření CT u skupiny pacientů, kteří splňují kritéria těžké formy CHOPN.


Pro sběr anonymizovaných dat byl použit registr České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP s názvem Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN, jejíž cíle spočívají ve sledování reálné mortality a morbidity v neselektované skupině nemocných s CHOPN a sledování deklinace plicních funkcí a dalších parametrů vč. vyhodnocování vývoje stavu pacientů v čase. Do struktury tohoto existujícího projektu byl implementován modul s názvem „CT vyšetření hrudníku“, jehož parametrizovaná struktura odpovídala konsensu odborné společnosti.

V rámci naplňování cílů projektu se podařilo u celkového počtu 144 pacientů splňujících inkluzní a exkluzní kritéria (specifikovaná níže) a zajistit CT popis. Výsledkem odborného dialogu je odborné doporučení garantované Českou pneumologickou společností ČLS JEP.

Inkluzní kritéria:

 • Post BDT FEV1 rovno či pod 60 %
 • Jistá diagnóza CHOPN
 • Stabilní stav pacienta - tj. minimálně 8 týdnů bez exacerbace
 • Bydliště ve spádu Centra (příslušný okres, městský obvod-Praha)
 • Souhlas pacienta

Exkluzní kritéria:

 • Bronchiální astma bez CHOPN
 • Bronchiektázie bez CHOPN
 • Cystická fibróza
 • Terminální fáze malignity (předpokládané úmrtí do 3 měsíců)
 • End-stage CHOPN (předpokládané úmrtí do 3 měsíců)
 • Výrazná nespolupráce nemocného
 • Výrazná porucha mobility (režim postel-křeslo)

Další důležité informace:

registr CHOPN: výzkumná a epidemiologická databáze pacientů s CHOPN


Zpět