Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Volání 155 při vzniku CMP: změna chování jako důsledek dvouleté edukační kampaně a způsoby zvýšení povědomí o CMP

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 2008–2010

Předmětem výzkumu bylo zjistit, zda došlo ke změně v reakci na příznaky CMP v České republice jako důsledek dvouleté edukační kampaně ve srovnání s daty z roku 2005. Dalším cílem bylo identifikovat prediktory této změny.


V období mezi listopadem a prosincem 2008 byla provedena dotazníková akce na území celé ČR za pomocí třístupňové metody náhodného výběru respondentů zahrnující výběr místa, domácnosti a člena v domácnosti. Lidé starší 40 let byli osobně dotázáni pomocí strukturovaného a standardizovaného dotazníku týkajícího se znalostí o CMP a testující reakci na vznik CMP pomoci validizovaného „Stroke Action Testu“ (STAT). Predikátory změny skóre STAT >50% ve srovnání s rokem 2005 byly identifikovány vícerozměrnou regresní logistickou analýzou. Výsledky výzkumu byly publikovány v impaktovaném mezinárodním časopise.

Hlavní příjemce grantu: MUDr. Robert Mikulík, PhD. (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008-2011“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NS10100.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI


Zpět