Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty

NEUROMINER

Doba řešení Doba řešení: 2017–2020

Odhalování skrytých vzorů v datech ze zobrazování mozku.

MERGER

Doba řešení Doba řešení: 2017–2017

Detekce vazeb mezi informačními systémy pro mapování kurikula a pro virtuální pacienty.

Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice

Doba řešení Doba řešení: 2016–2019

Tato multicentrická, multioborová prospektivní studie je zaměřena na vyšetření osob s běžným rizikem kolorektálního karcinomu (CRC), tedy o asymptomatické jedince ve věku 50–75 let.

Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stadia karcinomu pankreatu

Doba řešení Doba řešení: 2016–2019

Zjištění spolehlivosti pokročilých spektroskopických metod v detekci karcinomu pankreatu (PC) a diabetu asociovaného s karcinomem pankreatu (DMPC).

Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR

Doba řešení Doba řešení: 2016–2016

Cílem Národní datové základny paliativní péče je na základě dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) zmapovat a popsat závěr života a umírání v České republice.

Heredity

Doba řešení Doba řešení: 2016–2017

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Již ukončený registr pacientek s hereditární formou gynekologických malignit, včetně karcinomu prsu.

Interaktivní komunikace pacientů s myastenií gravis s registrem MyReg

Doba řešení Doba řešení: 2016–2016

MyReg je registr určený ke sběru informací o vzácném autoimunitním nervosvalovém onemocnění myasthenia gravis.

Zajištění interoperability českého hemofilického registru s mezinárodní databází WAPPS-Hemo v oblasti farmakokinetiky

Doba řešení Doba řešení: 2016–2016

Získání kvalitních farmakokinetických výstupů vyžaduje dostatečné množství dat od „podobných“ pacientů co se týče věku, hmotnosti, typu koncentrátu a rychlosti rozpadu faktoru. Vzhledem k prevalenci hemofilie toho v podmínkách ČR lze těžko dosáhnout, proto je v zájmu pacientů i lékařů data centralizovat.

Diagnostika bronchogenního karcinomu u nemocných s těžkou formou CHOPN pomocí výpočetní tomografie

Doba řešení Doba řešení: 2015–2015

Příprava metodicky správného způsobu multicentrického sledování a zaznamenávání výsledku vyšetření CT u skupiny pacientů, kteří splňují kritéria těžké formy CHOPN.

Inovace a analýzy registru pacientů s hemofilií a dalšími poruchami krevního srážení

Doba řešení Doba řešení: 2015–2015

Sběr dat o pacientech s vrozenými poruchami krevního srážení, analýza těchto dat, prezentace a publikace výsledků a vytvoření nástroje pro farmakokinetické vyšetření pacientů jako součást registru ČNHP.

Registr pacientů s DME (diabetickým makulárním edémem) léčených anti-VEGF preparáty

Doba řešení Doba řešení: 2014–2014

Zadavatel Zadavatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Diagnóza diabetického makulárního edému (DME) je komplikací diabetické retinopatie (oční komplikace diabetu). Projekt zahrnoval vytvoření a provoz elektronické databáze pro sběr dat pacientů, kteří jsou léčeni anti-VEGF preparáty.

Vývoj a implementace metodiky hodnocení účinnosti adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Doba řešení Doba řešení: 2014–2014

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Vytvoření systému pro monitoring adresného zvaní v rámci informační podpory českých screeningových programů.

Výpočetní rámec pro společnou analýzu histopatologických snímků a dat genové exprese (HIGEX)

Doba řešení Doba řešení: 2014–2016

Histopatologické zobrazování, genomika a jejich aplikace v onkologii.

Sledování výskytu deficitu alfa 1 antitrypsinu u pacientů s těžkou formou CHOPN

Doba řešení Doba řešení: 2014–2014

Příprava metodicky správného způsobu multicentrického sledování a zaznamenávání výsledku vyšetření CT u skupiny pacientů, kteří splňují kritéria těžké formy CHOPN.

Integrativní vývoj multimodálního rizikového skóre pro odhad relapsu u pacientek s karcinomem prsu

Doba řešení Doba řešení: 2013–2015

Vytvoření kombinovaného histopatologicko-genového expresního prognostického skóre pro karcinom prsu a metody pro analýzu histopatologických obrazů samostatně nebo v kombinaci s molekulárními daty.

Zajištění informační podpory a hodnocení kvality programů screeningu zhoubných nádorů v České republice

Doba řešení Doba řešení: 2013–2013

Programy screeningu zhoubných nádorů umožňují výrazným způsobem snížit populační zátěž zhoubnými nádory, předpokladem jejich účinnosti je však náležitá organizace. Cílem projektu bylo udržet a dále rozvíjet systém sběru dat a kontroly kvality screeningových programů.

Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem: multicentrická prospektivní studie

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Cílem projektu bylo ověřit předpoklad, že osoby se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem a diabetici jsou zároveň nositeli vyššího rizika kolorektální neoplázie; identifikací a výběrem těchto osob pro provedení kolonoskopie pak ověřit předpoklad, že u této skupiny osob je efektivní cílený screening, a nakonec ověřit průchodnost, efektivitu a bezpečnost cíleného screeningu.

Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Ověření přínosu multidisciplinárního týmového přístupu v komplexní léčbě pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu a vyhodnocení výsledků u definovaných skupin pacientů podle vybraných parametrů.

Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Parametrické sledování mělo za cíl podpořit zvýšení kvality chirurgické léčby a v důsledku snížit počet lokálních recidiv po operacích karcinomu rekta.

Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Vytvoření softwaru využitelného v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch z obrazů mozku pořízených magnetickou rezonancí (MR).

Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku: multicentrická, prospektivní, překřížená studie

Doba řešení Doba řešení: 2010–2014

Zadavatel Zadavatel: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Tato multicentrická prospektivní studie byla zaměřena na porovnání záchytu polypů a karcinomů při kolonické kapslové endoskopii v porovnání s konvenční kolonoskopií u osob s průměrným rizikem kolorektálního karcinomu.

Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS

Doba řešení Doba řešení: 2009–2010

Zpřístupnění rozsáhlých mimořádně cenných dat ze zdravotnických registrů ČR široké škále uživatelů nejen pro odbornou výzkumnou a publikační práci, ale i jako podklad pro ekonomické plánování a rozhodování.

Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Doba řešení Doba řešení: 2009–2010

Národní sada klinických standardů odborných zdravotních služeb byla vyvinuta s cílem vytvořit celonárodní, standardizovaný nástroj pro zvyšování kvality péče založený na vědecky prokázaných klinických doporučeních, jejichž účinek lze měřit s využitím specifických ukazatelů kvality.

Informační technologie v biomedicínském inženýrství

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Tento čtyřletý projekt podporoval tým 18 nejlepších doktorandů věnujícím se biomedicínským aplikacím informatiky na VUT Brno a Masarykově univerzitě.

Interakce mezi pulzním tlakem, rychlostí pulzní vlny, augmentačním indexem, natriuretickými peptidy a echokardiografickými parametry a jejich prediktivní hodnota u akutního srdečního selhání

Doba řešení Doba řešení: 2009–2011

Pro optimalizaci péče o nemocné s akutním srdečním selháním je důležité stanovení prognózy. Cílem projektu bylo identifikovat nejvýznamnější neinvazivní prognostické ukazatele a vytvořit model kombinující tyto parametry k identifikaci nemocných ohrožených nepříznivým průběhem onemocnění.

Moderní metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu

Doba řešení Doba řešení: 2009–2011

Vytvoření autorizovaného software využitelného v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch prostřednictvím obrazů mozku z magnetické rezonance (MRI – magnetic resonance imaging).

Fragmentační a kvantitativní profilování volných nukleových kyselin v maternální plazmě u patologických a fyziologických těhotenství

Doba řešení Doba řešení: 2008–2010

Projekt byl zaměřen především na testování korelace mezi kvantitou a velikostí volné fetální NA v maternální plazmě v průběhu těhotenství u patologií a normálních kontrol. Byla porovnávána data z analýzy STR lokusů, SNP a z gonozomálních sekvencí.

Volání 155 při vzniku CMP: změna chování jako důsledek dvouleté edukační kampaně a způsoby zvýšení povědomí o CMP

Doba řešení Doba řešení: 2008–2010

Předmětem výzkumu bylo zjistit, zda došlo ke změně v reakci na příznaky CMP v České republice jako důsledek dvouleté edukační kampaně ve srovnání s daty z roku 2005. Dalším cílem bylo identifikovat prediktory této změny.

Indikátory účinnosti EMS podle odvětví

Doba řešení Doba řešení: 2007–2010

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Návrh nových indikátorů pro monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu a jejich reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností.

Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽP

Doba řešení Doba řešení: 2005–2007

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vědeckovýzkumný projekt pro Ministerstvo životního prostředí České republiky.

INCHEMBIOL – Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni

Doba řešení Doba řešení: 2005–2011

Základním cílem projektu byl komplexní přístup ke studiu vztahů mezi chemickými látkami přítomnými ve složkách životního prostředí a jejich biologickými účinky: studium osudu především persistentních chemických látek v prostředí a jejich vlivů na prostředí a živé organismy včetně člověka.