Výzkum a grantové projekty

IBA MU se jakožto akademické pracoviště podílí na řadě výzkumných projektů v oblasti medicíny, biologie a environmentálních věd. Na této stránce naleznete nejen přehled všech projektů IBA MU, ale i výstupů z nich ve formě článků v odborných časopisech, monografií, elektronických děl a konferenčních příspěvků.


Nejdůležitější aktuální projekty IBA MU

Vzdělávací síť iktových center [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cílem projektu je vytvoření sítě akademických a lékařských pracovišť z celé České republiky, které prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí budou spolupracovat, předávat si zkušenosti, získávat nové poznatky v léčbě a přinášet aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

Vzdělávací síť hemofilických center [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Český národní hemofilický program (ČNHP) je neintervenční, multicentrická, prospektivní studie sledující vrozené krvácivé stavy: hemofilii, von Willebrandovu chorobu a ostatní krvácivé stavy. Hlavním cílem projektu je vytvoření akademické sítě hemofilických center, která bude řešit problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání v rámci regionu ČR.

EMAS III [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, tzn. že pozitivně motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).

Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekt navrhuje sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bude s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále budou vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult.

Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Hlavním cílem projektu je pomoc akademickým institucím, jednotlivým interním útvarům a samostatným pracovištím VŚ v ČR jakož i vlastním pedagogickým odborným pracovníkům a studentům při získání teoretických a praktických znalostí v oblastech implementace procesního přístupu integrovaných systémů managementu.

Víceoborová inovace studia matematické biologie [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holčík Jiří

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekt je zaměřen na kvalitativní rozvoj studijního programu Biologie PřF MU zvýšením konkurenceschopnosti MU, vyplývajícího ze změn ve výuce založených na spolupráci s výzkumnými a odbornými institucemi.

INCHEMBIOL - Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Základním cílem výzkumného záměru je komplexní přístup ke studiu vztahů mezi chemickými látkami přítomnými ve složkách životního prostředí a jejich biologickými účinky: studium osudu především persistentních chemických látek v prostředí a jejich vlivů na prostředí a živé organismy včetně člověka.

Indikátory účinnosti EMS podle odvětví [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Návrh nových indikátorů pro monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu a jejich reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností.

ARROW: Assessment and Reference Reports of Water Monitoring [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Vývojový projekt ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Sledování a hodnocení ekologického stavu vod.

SVOD - Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Ve spolupráci s Českou onkologickou společností

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců v nejen ČR, ale i v zahraničí (z tohoto důvodu byl portál vytvořen také v anglickém jazyce).

Mamo.cz - program mamografického screeningu v České republice [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Sběr a statistické zpracování dat z mamografického screeningu v ČR.

NOP On-line [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center ČR.

CAMELIA - Chronic MyEloid LeukaemIA [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Zadavatel Zadavatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

reGISTer [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Strenková Jana

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Klinický registr monitorující epidemiologii, léčbu a její výsledky u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) v České republice a na Slovensku.

FEED: Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Projekt FEED v rámci eParticipation se zaměřuje na environmentální a energetické problémy. eParticipation (součást 7. rámcového programu EU) je přípravná akce na podporu vývoje a využití informačních a komunikačních technologií v legislativních a rozhodovacích procesech a v parlamentním a vládním prostředí, snažící se přitom o širší zapojení občanů a lepší legislativu.

MEFANET [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.

Cervix.cz - program cervikálního screeningu v České republice [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Sběr a statistické zpracování dat z cervikálního screeningu v ČR.

Kolorektum.cz - program kolorektálního screeningu v České republice [Podrobnosti detail]

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Sběr a statistické zpracování dat z kolorektálního screeningu v ČR.