Služby a servis

Institut biostatistiky a analýz poskytuje v souladu se svou zřizovací listinou a organizačním řádem služby ve všech prioritních oblastech své činnosti (analýza dat, informační technologie, klinické studie). Nabídka služeb externím subjektům se řídí nabídkou IBA MU zveřejněnou na těchto webových stránkách, organizačním řádem IBA MU a nadřízenými směrnicemi Masarykovy univerzity. Cena těchto služeb je stanovena na základě dohody zapojených stran a je zakotvena v uzavírané smlouvě.

Nabídka služeb externím subjektům se netýká akademických pracovišť a členů akademické obce Masarykovy univerzity a především zřizujících fakult (Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU). IBA MU nevyvíjí v rámci Masarykovy univerzity žádnou komerční činnost a své služby poskytuje na základě pravidel běžných pro akademický typ spolupráce (pedagogická spolupráce, konzultace, spolupráce na grantových projektech apod.).

Akademická pracoviště zřizujících fakult IBA MU mají ve svých požadavcích přednost před ostatními subjekty. Služby poskytované studentům Masarykovy univerzity v rámci výuky (konzultace, kurzy, cvičení, pracovní výukové materiály apod.) nejsou žádným způsobem zpoplatňovány.