Archiv

Rok: 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007


Den otevřených dveří oboru matematická biologie

21.12.2010 | Další informace...

Zveme všechny zájemce o studium oboru matematická biologie - tedy především středoškolské studenty, ale i jejich rodiče - na den otevřených dveří na IBA MU. 4. února 2011 od 14 hodin se budete moci seznámit s naším pracovištěm, s náplní oboru matematická biologie i možnostmi uplatnění jeho absolventů. Akce se koná v sídle IBA MU v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 126/3, Brno (6. patro vstupní budovy kampusu).


Rigorózní zkoušky Matematické biologie

1.12.2010 | Další informace...

17. prosince se v učebně IBA MU na Kamenici 3 v Brně konají rigorózní zkoušky Matematické biologie.


MEFANET 2010

1.11.2010 | Další informace...

4. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů


Modelování dynamiky onkologických onemocnění I

24.5.2010 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

Mgr. Tomáš Zdražil, prof. Ing. Jiří Holčík, CSc., IBA MU


Metody v záznamu, hodnocení a zpracování genomických signálů II

3.5.2010 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

Ing. Martin Valla, ÚBMI FEKT VUT
Pokračování semináře z podzimu 2009. Markovovy řetězce a skryté Markovovy modely. Aplikace skrytých Markovových modelů ve zpracování genomických signálů. Hodnocení podobností sekvencí, zarovnávání, skóre a klasifikace.


Fylogenetická analýza v proteomice

19.4.2010 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

Ing. Helena Škutková, ÚBMI FEKT VUT
Úvod do studia příbuzenských vztahů na základě podobnosti sekvencí biologických makromolekul. Závislost genealogické příbuznosti organismů na podobnosti sekvencí. Rozdílnost ve vyhodnocení strukturní podobnosti sekvencí nukleotidů a aminokyselin. Rekonstrukce genealogických vztahů organismů formou fylogenetické stromové struktury (dendrogramu) využívající proteomická sekvenční data. Rozbor nejpoužívanějších metod pro konstrukci fylogenetických stromů a zhodnocení jejich výhod a nedostatků. Aplikace na konkrétní studii genetického vývoje ve vybrané rodině proteinů u různých organismů.


Databázové systémy a management sběru klinických dat

22.3.2010 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

RNDr. Daniel Klimeš, IBA MU


Prediktivní modelování biologických společenstev a environmentálních proměnných

22.2.2010 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

Mgr. Klára Kubošová, IBA MU
Prediktivní modelování rozšíření biologických společenstev poskytuje důležitou informaci k identifikaci priorit v ochraně habitatu a k zachování biodiverzity. Může také sloužit k rozpoznání změn v prostředí, které mohou být způsobeny antropogenním, ale i přírodním působením a k hodnocení ekologického stavu daného prostředí. Vztah mezi organizmy a prostředím, je jedním ze základních otázek ekologie. Z metodického hlediska může jít například o klasifikaci, kdy se snažíme klasifikovat neznámý objekt do předem daných kategorií. Druhou skupinou jsou modely, kdy závisle proměnná má spojitý charakter, v těchto případech se jedná většinou o regresní problém. Další skupinou jsou modely, kdy chybí závisle proměnná a zjišťujeme podobnost neznámého vzorku s naměřenými daty. Zde se často využívá především metod založených na vzdálenosti jednotlivých objektů, jako jsou běžně používané ordinační metody, shlukovací algoritmy nebo přímo specializované modely pro presenční data. Posledním typem prediktivních modelů jsou techniky, kdy se snažíme zjistit, co se s daným jevem stane, změníme-li jeho podmínky, což vede většinou k rovnicovému modelování, popřípadě predikci v časových řadách. Všechny tyto přístupy se dají kombinovat a v praxi se často doplňují. Tento seminář se bude věnovat především rozdílným přístupům k predikci hodnot na lokalitách, ať už biologických proměnných či parametrů prostředí.Zpět