Archiv

Rok: 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007


Odhad počtu potenciálně léčených onkologických pacientů s použitím populačních dat

7.12.2009 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

RNDr. Tomáš Pavlík, IBA MU


Prediktivní modelování biologických společenstev a environmentálních proměnných

23.11.2009 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

Mgr. Klára Kubošová, IBA MU


Metody v záznamu, hodnocení a zpracování genomických signálů

2.11.2009 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

Ing. Martin Valla, ÚBMI FEKT VUT v Brně
Samoorganizace a soběpodobnost šroubovice DNA, Využití fraktálových struktur a multifrak-tální analýza sekvencí. Aplikace skrytých Markovových modelů, hodnocení podobností sek-vencí, zarovnávání, skóre, klasifikace. Vícerozměrné zobrazovaní a záznam genomického signálu (1D, 2D a 3D).


Výpočetní genomika

19.10.2009 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

Mgr. Natália Martínková, Ph.D., IBA MU a ÚBO AV ČR Brno
V současnosti je asi 5 % veškerých nových informací, které se objevují na internetu, tvořeno sekvencemi DNA. Tento objem informací narůstá v rozsahu stovek terabajtů týdně a není možné zpracovávat ho experimentálně. Zpracování hrubé sekvence zahrnuje sestavení contigů, sjednocení polymorfismu a anotaci sekvence. Anotace představuje identifikaci funkč-ních celků, jako jsou různé typy RNA a predikce proteinů. Anotovaná sekvence ve veřejných databázích může být následně využita pro analýzu neznámých sekvencí, jejich pravděpodobnou identifikaci, případně určení jejich funkce na základě podobnosti se známými sekvencemi. Vzájemné porovnání sekvencí umožňuje nalezení mutací a identifikaci jejich dopadu ve formě geneticky podmíněných nemocí.


Modelování s neurčitostmi - teorie a praxe

22.6.2009 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Jaroslav Urbánek
Podstatou modelování je náhrada zkoumaného systému jeho modelem. Model je přitom vždy zjednodušením sledovaného systému, a obsahuje tak prvky, kterým říkáme neurčitosti. K zodpovězení otázky jak „dobře“ odpovídá model zkoumanému systému využíváme metod analýzy neurčitostí a s ní spojené analýzy citlivosti. Na semináři budou definovány pojmy neurčitosti a citlivosti a představeny některé metody jejich analýzy obecně. Následovat bude ukázka výsledků aplikace vybraných metod na environmentální distribuční model šíření znečišťujících látek zvaných POPs v životním prostředí.


Výuka bioinformatiky v pojetí ÚBMI FEKT VUT v Brně

25.5.2009 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., ÚBMI FEKT VUT v Brně
V roce 2007 byl na FEKT VUT v Brně otevřen nový tříletý bakalářský program Biomedicínská technika a bioinformatika. Program je akreditován na technické univerzitě, nicméně jeho charakter významně přitahuje i absolventy humanitních směrů středních škol či gymnázií. Výuka probíhá na VUT v Brně a na MU, přičemž zhruba třetinu kreditů studenti získají v bakalářských kurzech Lékařské fakulty včetně praktické výuky ve fakultní nemocnici. Program vyhovuje zákonu o nelékařských zdravotnických povoláních a jeho absolventi jsou Ministerstvem zdravotnictví automaticky uznáváni jako biomedicínští technici. V roce 2010 bude otevřen stejnojmenný navazující magisterský program, v jehož rámci se budou bakaláři dále specializovat v aplikacích technologií v analýze medicínských a biologických dat.


Korelace skoro ze všech stran

27.4.2009 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Pro vyjádření závislosti sledovaných veličin se při analýze dat používají různé formy popisu podle charakteru dat – různé tvary korelačních koeficientů, korelační funkce, korelační matice, příp. i korelační dimenze Tento seminář se bude snažit postihnout společné i rozdílné ve všech těchto způsobech popisu, vyjádřit souvislosti mezi nimi i definovat různé podmínky pro jejich použití.


Deterministické metody ve zpracování genomických signálů

23.3.2009 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

Ing. Denisa Maděránková, prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., ÚBMI FEKT VUT v Brně
Deterministické metody pro zpracování genomických signálů vychází koncepčně z metod pro zpracování digitálních signálů. Poskytují alternativu ke stochastickým metodám. Mohou být rychlejší a v některých případech i přesnější. Metody digitální filtrace lze považovat za základní metody a také byly jako jedny z prvních použity pro zpracování genomických signálů. Používají se např. k nalezení exonů v sekvencích. Velmi perspektivní jsou deterministické metody pro zpracování dat z mikroarray. Používají se k např. normalizaci, odstranění šumu, klastrování, klasifikaci a interpretování dat pomocí lineárních transformací. Zajímavou možností pro zpracování genomických dat je využití umělých neuronových sítí.


Představení Centra pro integraci a analýzu genomických a proteomických dat - společné pracoviště IBA MU a MOÚ

23.2.2009 učebna IBA 6.patro, Kamenice 3

Mgr. Eva Budínská, Ph.D.
Centrum bude tvořit expertní personální zázemí zabývající se integrací a analýzou genomických a proteomických dat, která jsou experimentálně získávána na molekulárně-biologických a lékařských pracovištích Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu. Hlavním cílem je odborné vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků na poli analýzy genomických a proteomických dat a dále zkvalitnění vzdělávání studentů MU rozšířením o zcela nové předměty, které přímo souvisejí se vzdě-láváním v oblasti analýzy výše uvedeného typu dat. Centrum bude působit jako společné pracoviště obou institucí a své služby bude moci nabídnout i dalším univerzitám a vědeckovýzkumným pracoviš-tím z jiných regionů ČR. Existence centra přispěje významnou měrou ke zvýšení konkurenceschopnos-ti biologických a medicínských vědeckých projektů uvedených pracovišť v celosvětovém měřítku - a to zkvalitněním celkové úrovně designu a následné statistické analýzy dat těchto experimentů.Zpět