Publikační činnost IBA MU v roce 2012

Mezi důležité výstupy výzkumné činnosti IBA MU patří publikace, zejména původní práce v mezinárodních i domácích odborných časopisech.


V roce 2012 se pracovníci IBA MU podíleli na vzniku 66 publikací v mezinárodních odborných časopisech, což potvrzuje dlouhodobý růst počtu odborných publikací (v roce 2011 to bylo 57 publikací v mezinárodních odborných časopisech). Mezi další významné výsledky publikačních aktivit patří i podíl na vzniku desítek publikací v národních časopisech, několika knižních publikací, softwarových produktů a odborných článků ve sbornících prestižních mezinárodních konferencí.

Tabulka: Přehled publikační činnosti IBA MU v roce 2012.

Typ publikace Počet publikací
Články v mezinárodních odborných časopisech 66
Články v domácích odborných časopisech 47
Knihy 2
Kapitoly v knihách 6
Články ve sbornících z mezinárodních konferencí 9
Autorizovaný původní software 5

Velká část publikovaných článků obsahuje výsledky původního výzkumu, za kterými stojí řada zkušených analytiků působících již mnoho let na IBA MU. IBA MU se specializuje a její výzkum je zaměřen na analýzu a interpretaci biologických a klinických dat, aplikaci statistických metod v biologii a v medicíně, dále biostatistiku, prediktivní onkologii a epidemiologii. Mezi nejvýznamnější práce se v roce 2012 zařadil např. článek dr. Ondřeje Májka a týmu německých spoluautorů analyzující přežívání pacientů s kolorektálním karcinomem v Německu v časopise British Journal of Cancer [1] či predikce počtu onkologických pacientů v ČR v roce 2015 s využitím dat NOR, kterou publikoval tým autorů kolem dr. Tomáše Pavlíka v BMC Public Health [2].

Mnoho publikací vzniká ve spolupráci s renomovanými nemocnicemi a výzkumnými ústavy (Fakultní nemocnice Brno, Masarykův onkologický ústav, řada ústavů a klinik Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, CEITEC). V oblasti onkologie a onkologické prevence pokračuje IBA MU v dlouholeté tradici spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery. Mezi nejvýznačnější počiny v tomto ohledu zcela jistě patřila publikace o léčbě gastrointestinálních stromálních tumorů v prestižním časopise Lancet Oncology s IF 22,589 [3], kde byl součástí mezinárodního týmu Ing. Petr Brabec. Podklady pro řadu odborných výstupů přinášejí výzkumné klinické databáze, které IBA MU provozuje a analyzuje pro své partnery. V roce 2012 tak vznikly ve spolupráci s MOU a VFN v Praze 4 mezinárodní publikace z registru nádorů ledvin RENIS [4-7], mnoho článků bylo publikováno ve spolupráci s Interní kardiologickou klinikou FN Brno (viz např. 8-9).

Kromě výše zmiňovaných činností se IBA MU zabývá vývojem softwarových aplikací pro vizualizaci a interpretaci velkých objemů medicínských a environmentálních dat. V roce 2012 byl například publikován software pro prostorové modelování koncentrací a zásob pesticidů [10] či software využitelný v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch prostřednictvím obrazů mozku z magnetické rezonance [11].

IBA MU pokračuje v rozvíjení vzájemné spolupráce mezi českými a slovenskými lékařskými fakultami, kterou inicioval již v roce 2006 a která dodnes funguje v rámci úspěšného projektu MEFANET (MEdical FAculties NETwork, více informací na http://www.mefanet.cz). V roce 2012 byl projekt MEFANET představen mezinárodní veřejnosti v článku, který byl publikován v renomovaném časopise Procedia - Social and Behavioral Sciences nakladatelství Elsevier [12].

V roce 2012 se IBA MU podílel na publikaci dvou knih určených především odborné lékařské veřejnosti:

 • Dušek, L. a kol.: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat [13] – drtivou většinu této detailní epidemiologické publikace sepsali autoři z IBA MU. Kniha je k dispozici ke stažení v elektronické podobě na http://www.rektum.cz/index.php?pg=informace--nadory-rekta-edukacni-materialy--publikace.
 • Skřičková, J. a kol.: Základy moderní pneumoonkologie [14] – autoři z IBA MU se zaměřili na dvě kapitoly o epidemiologii nádorů dýchacího traktu.

Kompletní seznam publikací IBA MU najdete v sekci Výzkum a projekty.

Reference

 1. Májek, O., Gondos, A., Jansen, L., Emrich, K., Holleczek, B., Katalinic, A., Nennecke, A., Eberle, A., Brenner, H.: Survival from colorectal cancer in Germany in the early 21st century. British Journal of Cancer 2012, 106(11):1875-1880.
 2. Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Koptíková, J., Slavíček, L., Fínek, J., Feltl, D., Vyzula, R., Dušek, L.: Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012, 12:117.
 3. Joensuu, H., Vehtari, A., Riihimaki, J., Nishida, T., Steigen, S.E., Brabec, P., Plank, L., Nilsson, B., Cirilli, C., Braconi, Ch., Bordoni, A., Magnusson, M.K., Linke, Z., Šufliarsky, J., Federico, M., Jonasson, J.G., Dei Tos, A.P., Rutkowski, P.: Risk of recurrence of gastrointestinal stromal tumour after surgery: an analysis of pooled population-based cohorts. Lancet Oncology 2012, 13(3):265-274.
 4. Büchler, T., Klapka, R., Melichar, B., Brabec, P., Dušek, L., Vyzula, R., Abrahamova, J.: Sunitinib followed by sorafenib or vice versa for metastatic renal cell carcinoma-data from the Czech registry. Annals of Oncology 2012, 23(2):395-401.
 5. Büchler, T., Pavlík, T., Bortlíček, Z., Poprach, A., Vyzula, R., Abrahámová, J., Melichar, B.: Objective response and time to progression on sequential treatment with sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma. Medical Oncology 2012, 29(5):3321-3324.
 6. Poprach, A., Bortlíček, Z., Büchler, T., Melichar, B., Lakomý, R., Vyzula, R., Brabec, P., Svoboda, M., Dušek, L., Gregor, J.: Patients with advanced and metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy in the Czech Republic: twenty cancer centres, six agents, one database. Medical Oncology 2012, 29(5):3314-3320.
 7. Poprach, A., Pavlík, T., Melichar, B., Puzanov, I., Dušek, L., Bortlíček, Z., Vyzula, R., Abrahámová, J., Büchler, T.: Skin toxicity and efficacy of sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma: a national registry-based study. Annals of Oncology 2012, 23(12):3137-3143.
 8. Pařenica, J., Němec, P., Tomandl, J., Ondrášek, J., Pávková Goldbergová, M., Třetina, M., Jarkovský, J., Littnerová, S., Poloczek, M., Pokorný, P., Špinar, J., Čermáková, Z., Miklík, R., Malík, P., Peš, O., Lipková, J., Tomandlová, M., Kala, P.: Prognostic utility of biomarkers in predicting of one- year outcomes in patients with aortic stenosis treated with transcatheter or surgical aortic valve implantation. PLOS ONE 2012, 7(12):e48851.
 9. Málek, F., Ošťádal, P., Pařenica, J., Jarkovský, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Fedorco, M., Coufal, Z., Miklík, R., Krűger, A., Vondráková, D., Špinar, J.: Uric acid, allopurinol therapy, and mortality in patients with acute heart failure — results of the Acute HEart FAilure Database registry. Journal of Critical Care 2012, 27(6):737.e11-24.
 10. Komprdová, K., Komprda, J., Sáňka, M., Hájek, O., Hůlek, R., Jarkovský, J.: Prostorové modelování koncentrací a zásob pesticidů [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2012. Dostupný z WWW: http://www.genasis.cz/case-studies/pops-spatial-modeling/index.php?lang=cs.
 11. Schwarz, D.: DBM Toolbox for Neuroimage Data [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2012. Dostupný z WWW: http://www.iba.muni.cz/neuroimaging.
 12. Majerník, J., Schwarz, D., Komenda, M., Dušek, L.: A unified educational platform of multimedia support in education at medical faculties of MEFANET Project. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012, 55:476-484.
 13. Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíček, J., Vyzula, R.: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2012, 204 s. ISBN 978-80-87347-07-2.
 14. Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka, L., Kadlec, B., Koptíková, J., Koukalová, R., Krejčí, M., Májek, O., Merta, Z., Moulis, M., Mužík, J., Nebeský, T., Pavlík, T., Peštál, A., Plutinský, M., Pokojová, E., Pour, L., Robešová, B., Řehák, Z., Sláma, O., Staňková, Y., Szturz, P., Tomiška, M., Tomíšková, M., Vašíková, A., Venclíček, O.: Základy moderní pneumoonkologie. Maxdorf, Praha 2012, 492 s. ISBN 978-80-7345-298-8.

 

8.4.2013


Zpět