EU ESF

Zadavatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo priority: 7.2
Název priority: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo opatření: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 07
Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovednosti vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Název projektu:

Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb

Zkrácený název projektu:

Kurzy QMS, ISMS, ITSM

Název projektu ANG.:

Tertiary education of quality management and IT services

Registrační číslo projektu : CZ.1.07/2.2. 00/07.0012
Datum zahájení realizace projektu: 1.6.2009
Datum ukončení realizace projektu: 31.5.2012

Anotace

Projekt „Terciální vzdělávání managementu kvality a IT služeb“ realizuje Masarykova univerzita, pracoviště Institut biostatistiky a analýz (IBA) spolu s partnerem projektu - poradenskou a konzultační společností Q-COM, spol. s r.o. (Q-COM) se sídlem v Brně.

Hlavním cílem projektu je pomoc cílovým skupinám – tj. akademickým institucím, jednotlivým interním útvarům a samostatným pracovištím VŚ v ČR jakož i vlastním pedagogickým odborným pracovníkům a studentům při získání teoretických a praktických znalostí v oblastech implementace procesního přístupu integrovaných systémů managementu. Projekt je plánován v délce trvání 3 roky.

Výstupem projektu je 15 specializovaných kurzů provázaných modulovou strukturou do uceleného výukového systému, které mohou být přednášeny v libovolném pořadí a vytvářet tak specifické studijní programy s teoretickou i praktickou částí. V průběhu tříletého trvání tohoto projektu se předpokládá, že bude pracovištím VŠ ČR umožněna účast nejméně v 96 specifických studijních programech. Absolventi studijních programů obdrží certifikát prokazující odbornou způsobilost v teoretické i praktické části s dobou platnosti na 3 roky.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

V současné době je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti organizací v podnikatelském prostředí základní podmínkou jejich přežití na náročných trzích. Vedle nabízené ceny hrají důležitou úlohu při orientaci v tržním prostředí zavedené systémy managementu právě v oblastech, na něž se tento projekt zaměřuje (tj. oblast jakosti, bezpečnosti informací a IT služby) .

Proto je důležité realizovat projektové aktivity právě pro cílovou skupinu, která rozhodující měrou přispívá k celkové informovanosti o těchto systémech a přímo realizuje terciární vzdělávání pro oblast obchodní, průmyslovou a služby.

Zavedení systému managementu přináší subjektům řadu pozitivních změn:

 • získání konkurenční výhody na trhu a zvýšení důvěryhodnosti zákazníků ve výrobek nebo službu,
 • možnost poskytování odpovídajících produktů a služeb podle specifických požadavku zákazníka,
 • přehledné a jednoznačné stanovení odpovědností a pravomocí,
 • zjednodušení a zprůhlednění činností organizace,
 • zavedení procesního přístupu, úspory nákladů,
 • zajištění důvěrnosti informací o subjektu, jeho zákaznících, jejich aktivitách, ekonomice, know-how, ochrana osobních údajů,
 • zavedení metod řízení za použití moderních prostředků IT,
 • vytvoření řízených podmínek pro neustálé zlepšování, zabránění potenciálním neshodám a vadám aj.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je řešení nízké úrovně znalosti implementace integrovaných systémů managementu ve vazbě na praktickou aplikaci při výuce na VŠ v ČR, záměrem je tedy pomoci akademickým institucím při výuce, tvorbě, zavádění, realizaci a vyhodnocování systémů zjišťování kvality, systémů bezpečnosti informací a systémů jakosti řízení IT služeb. Projekt se zaměřuje na provázanost systému managementu jakosti (QMS), systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) a systému IT služeb (ITMS).

Řídící, pedagogičtí, odborní pracovníci a studenti jsou v rámci realizace projektu podrobně seznámení se všemi aspekty zavádění, udržování a certifikace systémů, s procesním přístupem k řízení organizací a pochopení úlohy jakosti v rychle se globalizujícím světě a ekonomické integraci zemí EU.

Informace, které budou institucím poskytovány, by měly přispět ke zlepšení řízení, uvědomění si existence standardů a současných chyb a následně napomoci ve zlepšení efektivity, zvýšení zájmu studentů, zlepšení spolupráce pracovišť a následně i lepší komunikaci a zapojení do veřejného sektoru. Zavedení systémů managementu obecně zlepšuje následnou kvalitu řízení pracovišť a zlepšuje procesy řízení. Dojde k vytvoření transparentních struktur, které jsou řízeny jednoduchými principy. Samozřejmostí je zvýšení bezpečnosti, jelikož instituce budou schopny jednoznačně definovat procesy, postupy, metodiky a pro každého zaměstnance se tak stanou standardem práce, který má jednoznačná pravidla.

Přínos pro cílové skupiny

V rámci projektu jsou cílovým skupinám nabízeny dvě základní aktivity:

 • Školení zaměřená na celkem 15 oblastí systémů managementu.
  Jednotlivá školení mají nezpochybnitelný přínos z důvodu:
  • účastníci mají jedinečnou možnost zdarma získat komplexní balíček informací o jednotlivých systémech managementu, které nelze pořídit běžně dostupnými vzdělávacími prostředky,
  • v případě úspěšného absolvování závěrečné zkoušky obdrží každý z účastníků certifikát prokazující odbornou způsobilost a znalosti problematiky systémů managementu, který umožní držiteli významnější postavení na trhu práce při hledání vlastního uplatnění,
  • prokázáním nově nabyté kvalifikace mohou absolventi splnit požadavky certifikačních orgánů pro zastávání metodicko-řídících funkcí v různých typech systémů managementu,
  • absolvování navrhovaných kurzů může být podmíněno zvýšením finančního ohodnocení ze strany zaměstnavatelů.
 • Interní audity pracovišť, jsou zaměřené na praktické zavedení a funkčnost systémů. V případě realizace auditů, je motivace a participace pracovišť naprosto zřejmá a vychází z jednotlivých výhod, které tyto systémy po zavedení přináší. Vedení pracoviště bude úvodem seznámeno s předmětem a průběhem auditu a následně bude proveden řízený audit formou pohovorů s klíčovými pracovníky. Celý audit je založen na předkládání důkazů, základní dokumentace a následně je vyhodnocen a přednesen formou závěrů a doporučení. Pro pracoviště mají závěry auditu klíčový dopad při dalším rozhodování o tom, zda systém managementu dále upravit, modifikovat a návazně certifikovat Hlavním přínosem projektu v tomto ohledu je zvýšení manažerských dovedností v oblasti výuky a vlastního řízení vysokých škol a vysokoškolských ústavů.
  Obecně lze říci, že realizovaný audit jednotlivým akademickým institucím umožní:
  • získání konkurenční výhody na trhu, zlepšení image a goodwilu,
  • vyšší spokojenost, zájem a důvěra zákazníků - studentů,
  • vyšší ekonomická stabilita, zvýšení obratu a zisku,
  • zlepšení jakosti produktů a služeb,
  • přehledné procesní řízení, jednoznačné stanovení odpovědností a pravomocí uvnitř společnosti,
  • zjednodušení a zprůhlednění všech činností organizace,
  • vytvoření řízených podmínek pro neustálé zlepšování, nástroj zabránění potenciálním neshodám nebo vadám.
Nahoru
brand