Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA MU) je společným pracovištěm uvedených fakult pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT. Činnost IBA MU je primárně zaměřena na organizační a odborné zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu.

 • Informační zázemí screeningových programů

  IBA MU je poskytovatelem informačního a technologického zázemí tří onkologických screeningových programů - mamárního, kolorektálního a cervikálního. Toto zázemí zahrnuje anonymní sběr dat ze všech tří programů a jejich analýzu, která umožňuje dlouhodobé sledování kvality a bezpečnosti screeningu. Součástí informačního zázemí jsou i oficiální portály screeningových programů - Mamo.cz, Kolorektum.cz a Cervix.cz.
 • slideshow

  Studijní obor matematická biologie

  IBA MU je garantem samostatného studijného oboru PřF matematická biologie. Studium matematické biologie se skládá z tříletého bakalářského a dvouletého magisterského stupně a umožňuje studentům zapojit se již během studia do řady významných výzkumných aktivit v oblasti biologie a medicíny.
 • Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

  IBA MU je součástí sítě MEFANET - projektu zaměřeného na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.

Přehled vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti IBA MU v roce 2014

14.4.2015 IBA MU | Další informace...

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) v roce 2014 pokračoval v dlouhodobě nastaveném trendu zpracování velkého množství dat zejména z klinické oblasti, významně se podílel na uspořádání několika konferencí a v neposlední řadě zajišťoval výuku pregraduálních i postgraduálních studentů LF a PřF.


Evropské dny kolorektálního karcinomu 2015

16.2.2015 | Další informace...

Již čtvrtý ročník mezinárodní konference European Colorectal Cancer Days se bude konat 29.–30. května v Brně.


Konference MEFANET poosmé: virtuální realita bourá bariéry

S jistou nadsázkou lze říci, že konference MEFANET dosáhla svým osmým ročníkem hranic sluneční soustavy, která se taktéž může pochlubit osmi planetami. V reálu jsou ambice československé spolupráce na poli medicínského vzdělávání samozřejmě poněkud skromnější, ale jak ukázal letošní program, zcela jistě přesahuje i další hranice než jen tu bývalou federální.


Screeningové programy zhoubných nádorů a jejich informační podpora: situace v ČR v roce 2014

18.12.2014 | Další informace...

Ve zvláštním vydání časopisu Klinická onkologie byl publikován souhrn článků hodnotících celkovou situaci v oblasti prevence nádorových onemocnění v České republice. Kolektiv autorů se zaměřil nejen na popis současného stavu screeningových programů zhoubných nádorů v ČR, ale také kriticky poukázal na dosud slabá místa v protinádorové prevenci.


Nová kniha o medicínském vzdělávání a síti MEFANET

2.12.2014 | Další informace...

V nakladatelství Facta Medica vyšla v listopadu 2014 kniha „Computer Applications, Systems and Networks for Medical Education“. Jejími editory jsou dr. Daniel Schwarz a doc. Ladislav Dušek z IBA MU.


Videoabstrakt k projektu CHOPN

19.11.2014 | Další informace...

IBA MU spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi na řadě výzkumných projektů a klinických registrů. Jedním z nich je i výzkumná databáze chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), projekt garantovaný Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP.


» Archiv

Systém managementu kvality služeb a bezpečnosti informací IBA MU splňuje požadavky následujících norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 o systému managementu kvality produktů a služeb
 • ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 o managementu služeb v oblasti IT
 • ČSN ISO/IEC 27001:2006 o managementu bezpečnosti informací

Více informací o managementu kvality na IBA MU

 

Vybrané knihy a monografie

Schwarz, D., Dušek, L., a kol. Computer applications systems and netwoks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno: Facta Medica, 2014. 232 s.

Více informací o knize

Dušek, L. a kol. Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, 2010. 496 s.

Více informací o knize

Učebnice vydané pro studenty kurzů IBA MU

Další informace

 

Vybrané projekty

Indikátory účinnosti EMS podle odvětví

Návrh nových indikátorů pro monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu a jejich reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností.

MEFANET

MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.

Tatoo

Tatoo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework) je projektem 7. rámcového programu EU sdílející vizi jednotného evropského informačním prostoru pro životní prostředí. Klade si za cíl umožnit odborníkům i běžným uživatelům sdílet důvěryhodné a užitečné informace, ale také snadno nacházet informace, které jsou již k dispozici.

NOP On-line

Výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center (KOC) České republiky.

HemIS - Hemophilia: Information System

Již ukončený klinický registr pro průběžné a prediktivní hodnocení léčby hemofilie.