Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) je pracovištěm pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT. Činnost IBA LF MU je primárně zaměřena na organizační a odborné zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu.

 • Informační zázemí screeningových programů

  IBA LF MU je poskytovatelem informačního a technologického zázemí tří onkologických screeningových programů - mamárního, kolorektálního a cervikálního. Toto zázemí zahrnuje anonymní sběr dat ze všech tří programů a jejich analýzu, která umožňuje dlouhodobé sledování kvality a bezpečnosti screeningu. Součástí informačního zázemí jsou i oficiální portály screeningových programů - Mamo.cz, Kolorektum.cz a Cervix.cz.
 • slideshow

  Studijní obor matematická biologie

  IBA LF MU je garantem samostatného studijného oboru PřF matematická biologie. Studium matematické biologie se skládá z tříletého bakalářského a dvouletého magisterského stupně a umožňuje studentům zapojit se již během studia do řady významných výzkumných aktivit v oblasti biologie a medicíny.
 • Vzdělávací síť lékařských fakult MEFANET

  IBA LF MU je součástí sítě MEFANET - projektu zaměřeného na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.

Dvořáčkova cena a Cena děkana LF MU za publikaci v Anesthesia & Analgesia

29.1.2018 | Další informace...

Publikace „Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation“ získala již dvě odborná ocenění.


Konference MEFANET 2017 – když se může beztrestně simulovat (doplněno video)

Fotbal a medicínské vzdělávání mají minimálně jedno společné: simulování je nebo se stává jejich klíčovou součástí. Zatímco však v prvním případě se jedná o jev, řekněme to kulantně, tolerovaný, ve druhém jde naopak o věc žádoucí a aktivně podporovanou. Proto není divu, že slovo „simulace“ bylo na 11. ročníku konference MEFANET jedním nejfrekventovanějších.


Patnáct let mamografického screeningu v ČR

20.12.2017 | Další informace...

V pátek 1. prosince se v Brně konala konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Na tomto setkání, které bylo určeno lékařům a dalším odborníkům zapojeným do tohoto screeningového programu, zazněla řada povzbudivých a optimistických prezentací o stavu mamografického screeningu v ČR.


Preventivní a screeningové programy mají na národní úrovni zelenou

12.10.2017 | Další informace...

Prevence onemocnění je téma prostupující napříč zdravotnickými disciplínami a ve finále téměř vždy ušetří nemalé prostředky vynakládané na zdravotní péči. Poměrně triviální a jasné sdělení, o jehož pravdivosti lze jen málokdy pochybovat a diskutovat. Při bližším vhledu do klinické praxe však zjistíme, že realita často dosud připomínala překážkový dostih po třídenním lijáku, kterému navíc kdosi zapomněl vytyčit kurz. I tak lze vnímat sdělení prvního ročníku konference PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností, která se konala 25. září 2017 v Kongresovém centru Praha.


13. letní škola matematické biologie

18.9.2017 | Další informace...

Již třináctý ročník letní školy byl věnován tématu dolování dat z různých informačních zdrojů, jejich efektivního zpracování a následné vizualizace na webu. Cílem akce bylo poskytnout posluchačům komplexní pohled na proces vytěžování informací z datových podkladů a v praxi upozornit na možná úskalí při řešení projektů.


IBA MU v roce 2016

14.4.2017 | Další informace...

Následující text byl publikován ve výroční zprávě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a shrnuje nejdůležitější události a aktivity IBA MU v uplynulém roce.


» Archiv

Systém managementu kvality služeb a bezpečnosti informací IBA MU splňuje požadavky následujících norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 o systému managementu kvality produktů a služeb
 • ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 o managementu služeb v oblasti IT
 • ČSN ISO/IEC 27001:2006 o managementu bezpečnosti informací

Více informací o managementu kvality na IBA MU

 

Vybrané knihy a monografie

Schwarz, D., Dušek, L., a kol. Computer applications systems and netwoks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno: Facta Medica, 2014. 232 s.

Více informací o knize

Dušek, L. a kol. Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, 2010. 496 s.

Více informací o knize

Učebnice vydané pro studenty kurzů IBA MU

Další informace

 

Vybrané projekty

NOP On-line

Projekt založený na vývoji webového portálu obsahujícího detailní informace o onkologické péči poskytované v České republice, o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence a o projektech onkologického výzkumu.

MEFANET – Medical Faculties NETwork

MEFANET je projekt zaměřený na posilování spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.

MedCIn – Medical Curriculum Innovations

V rámci projektu MEDCIN je vyvíjeno inovativní metodologické zázemí pro komplexní hodnocení a mapování medicínských kurikul s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, včetně webových vizualizačních nástrojů.

CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control

Česká republika se svým onkologickým informačním systémem byla vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN).